Anglès A1.A

Dilluns i dimecres de 18:30 a 22:00

Curs subvencionat cofinançat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Per a més informació es pot posar en contacte a formacio@cepta.es o bé trucant al 977211966.

Adreçat a

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.
- Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
- Persones en situació d’atur i treballadors de l’Administració Pública. Aquests col·lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO 212/2012 de 13 de juliol.
Temari:
CONTINGUTS
A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
A.1 Continguts lèxic-semàntics
1. Ampliació del vocabulari relacionat amb: Identificació personal. Habitatge, llar i entorn. Activitats de la vida diària. Temps lliure i oci. Viatges, transport públic. Relacions humanes i socials. Educació i formació. Compres i activitats comercials. Alimentació. Béns i serveis. Llengua i comunicació. Ciència i tecnologia. Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient.
2. Verbs amb partícula d'ús freqüent (turn on / off).
3. Falsos amics d'ús freqüent (large, honest).
4. Ampliació formació de paraules mitjançant afixos.
A.2 Continguts gramaticals
1. Oració:
2. Noms i adjectius
3. Determinants
4. Pronoms
5. Verbs
6. Adverbis
7. Enllaços
A.3 Continguts ortogràfics
1. Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1:
- L'alfabet/els caràcters
- Representació gràfica de fonemes i sons
- Ús dels caràcters en les seves diverses formes
- Signes ortogràfics
2. Ortografia de paraules estrangeres
3. Estructura sil·làbica. Divisió de paraules al final de línia.
A.4 Continguts fonètics i fonològics
1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs amb més dificultat.
2. Fonemes vocàlics de més dificultat: / i: / cheap, / I / xip, / æ / hat, / λ / cup. El so / ə / about
3. Fonemes consonàntics de més dificultat: / s / al principi de paraula, / p /, / t /, / K /, / b /, / d /, / g / a final de paraula, / ŋ / -ing; / h / hobby en
4. Pronunciació de les terminacions - (e) si -ed
B. COMPETÈCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
Continguts sociolingüístics i socioculturals
1. Vida quotidiana.
2. Activitats de lleure.
3. Relacions humanes i socials.
4. Condicions de vida i treball.
5. Valors, creences i actituds.
6. Llenguatge corporal.
7. Convencions socials.
8. Geografia bàsica.
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
C.1 Continguts funcionals
1. Actes assertius.
2. Actes compromisos.
3. Actes directius.
4. Actes fàctics i solidaris:.
5. Actes expressius.
C.2 Continguts discursius
COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.
1. Tipus i format de text.
2. Varietat de llengua.
3. Registre.
4. Tema.
5. Context espai-temporal:
COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.
1. Inici del discurs:
2. Desenvolupament del discurs:
3. Conclusió del discurs: resum i recapitulació. Indicació de tancament textual. Tancament textual.
4. L'entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d'entonació.
5. La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels patrons de puntuació.


Requirements:
- Entregar la documentació requerida previ a l'inici del curs.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
1-Fotocòpia del DNI
2-Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
3-Fotocòpia de l' última nòmina, rebut d'autònom o targeta de l’atur (segons el cas)
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
Lliure

Quan

dimecres, 8 de febrer, 2017
Hores: 75
Dilluns i dimecres de 18:30 a 22:00

Organitzador

Cepta
977211966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta