Anglès A1.A

Dilluns i dimecres de 18:30 a 22:00

Curs subvencionat cofinançat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Per a més informació es pot posar en contacte a formacio@cepta.es o bé trucant al 977211966.

Adreçat a

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.
- Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
- Persones en situació d’atur i treballadors de l’Administració Pública. Aquests col·lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO 212/2012 de 13 de juliol.
Temari:
A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
A.1 Continguts lèxic-semàntics
1. Ampliació del vocabulari relacionat amb:
 Identificació personal: dades personals necessàries per a identificar-se i desenvolupar-se en els àmbits personal i públic en situacions quotidianes i en visites turístiques a països extrangers.
 Vivenda, llar i entorn: la vivenda (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa, instal•lacions i utensilis de la llar, reparacions), ciutat/camp, el barri i la ciutat, regió, pais.
 Activitats de la vida diària: a casa i a la feina, la rutina diària, professions, treball: característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, salari.
 Temps lliure i oci: aficions, interessos personals, activitats de temps lliure: activitats intelectuals i artístiques, esports, festes, la música, instruments musicals.
 Viatges: transport públic: aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets, preus i horaris. Turisme: camp, platja, montanya. Vacances, tipus d'allotjament (lloguer, hotel, camping), documents, equipatge.
 Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social: cites, reunions, invitacions, contactes per correspondència.
 Educació i formació: estudis, assignatures, tipus de centres (escola, institut, universitat).
 Compres i activitats comercials: botigues, grans magatzems, mercats, la roba (talles i colors), estris bàsics (casa, escola, feina), preus, moneda, els bancs, restaurants, bars, formes de pagament.
 Alimentació: tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, menjar sa/menjar brossa, menús, locals de menjars i begudes.
 Bens i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei, policia, correus, telèfons, oficines d'informació turística.
 Llengua i comunicació: la llengua que s'estudia i el seu lloc a el món, els idiomes, les tecnologíes de la informació i la comunicació.
 Ciència i tecnología: telefonía, internet (accions, objectes i conceptes, comunicació)
 Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: estacions, temperatura, fenòmens atmosfèrics.
2. Verbs amb partícula d'ús freqüent (turn on / off).
3. Falsos amics d'ús freqüent (large, honest).
4. Ampliació formació de paraules mitjançant afixos.
A.2 Continguts gramaticals
1. Oració:
 Ordre dels elements: posició final dels complements circumstancials.
 Oracions exclamatives. Interjeccions més usuals.
 Oracions de relatiu especificatives (I know a lot of people that /who speak English).
 Subordinació: condicional: if+ passat (If I were you); final:to+ infinitiu.
 Subordinació nominal amb verbs freqüents + that (sure, know, think, believe, hope); to + infinitive (want, would like). Iniciació a l'estil indirecte amb say, tell, i ask.
 Subordinació: causal (because); consecutiva (so); temporal (when)
2. Noms i adjectius
 El número del nom i la seva formació. Plurals irregulars (feet, shelves). Noms que s'usen només en plural (jeans, police). Noms només incomptables (information).
 Repàs i ampliació del genitiu ‘s/s’ (my brother’s friends). Una altra forma d'expressar la posessió (a friend of mine).
 Contrast entre els adjectius –ing / -ed (interesting/interested).
 Adjectius: el comparatiu de superioritat: adj + er/ more + adj than; formes irregulars; el superlatiu the adj + est / the most + adj i formes irregulars. El comparatiu d'igualtat (not) as...as.
 L'adjectiu modificat per l'adverbi (quite fast) y emfatizació (really cheap).
3. Determinants
 Interrogatius: what, which, whose (whose book is that?)
 Indefinits més freqüents: some, any
 Indefinits més freqüents: some, any, no much, many, (a) little, (a) few, more, enough
 Numerals cardinals fins a quatre dígits i ordinals fins a dos dígits. Partitius més comuns (a dozen, a quarter)
 Altres determinants: another, other.
4.Pronoms
 Pronoms personals de complement: amb preposició i posició a l'oració.
 Pronoms possessius: mine, yours, his hers, its, ours, theirs
 Pronoms interrogatius: what, who, which.
 Pronoms indefinits més freqüents: some, any, much, many, a little, a few, all. Altres pronoms indefinits composts de some, any, no i every.
 Pronoms relatius: that, who
5.Verbs
 Verbs auxiliars: do, be, i have. Característiques i usos.
 Formes impersonals del verb be en passat i perfecte.
 Present continu per a expressar el futur. Una altra forma de referir-se al futur: present simple.
 Passat continu. Contrast entre el passat simple i el passat continu.
 Futur simple (I’ll be there at eight o’clock). Altres usos de ́ll: oferiment/promesa.
 Altres verbs modals: should i would, have to, may/might, should, must.
 La veu passiva en el present i passat simple (These T-shirts are made in China)
6.Adverbis
 Expressió de la comparació de superioritat amb els adverbis more + adv than.
 Formes sintètiques: faster, harder, i irregulares better, worse.
 Compostos de –where: somewhere, anywhere, nowhere, everywhere
 Forma, ús i posició més freqüent dels adverbis i locucions adverbials per a indicar: lloc i direcció; mode, temps, quantitat i freqüència; afirmació i negació (also, too, I don ́t like it either)
7.Enllaços
 Preposicions de lloc, direcció i temps freqüents i el seu ús.
 Altres preposicions: with, without, about, by.
 Conjuncions d'ús molt freqüent.

A.3 Continguts ortogràfics
1. Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1:
- L'alfabet/els caràcters
- Representació gràfica de fonemes i sons
- Ús dels caràcters en les seves diverses formes: majúscula, minúscula i cursiva
- Signes ortogràfics: accent, apòstrof, dièresi, guió
2. Ortografia de paraules estrangeres
3. Estructura sil•làbica. Divisió de paraules al final de línia.
A.4 Continguts fonètics i fonològics
1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs amb més dificultat.
2. Fonemes vocàlics de més dificultat: / i: / cheap, / I / xip, / æ / hat, / λ / cup. El so / ə / about
3. Fonemes consonàntics de més dificultat: / s / al principi de paraula, / p /, / t /, / K /, / b /, / d /, / g / a final de paraula, / ŋ / -ing; / h / hobby en
4. Pronunciació de les terminacions - (e) si -ed
B. COMPETÈCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
Continguts sociolingüístics i socioculturals
En aquest nivell s'amplia el reconeixement i la comprensió de les diferències culturals, afermant així una consciència intercultural fonamentada en la consideració de les similituds y diferències entre la cultura de la llengua d'estudi i la pròpia. Amb aquesta finalitat, els continguts socioculturals s'aniran adquirint gradualment, integrats en el desenvolupament de les activitats comunicatives.
S'inclouen en aquest nivell les àrees següents de la cultura i societat de la llengua objecte d'estudi:
1. Vida quotidiana: Horaris i hàbits de menjars, gastronomía (plats típics), horaris i costums relacionats amb la feina, celebracions, cerimonies i festivitats més significatives.
2. Actividats d'oci: el món del cinema, esports típics, events esportius, mitjans de comunicació.
3. Relacions humanes i socials: Usos i costums de la vida familiar, relacions familiars, generacionals i professionals, relacions entre els diferents grups socials. L'administració i altres institucions.
4. Condicions de vida i feina: Introducció al món laboral (recerca de feina, educació), Seguretat social, hàbits de salut i higiene.
5. Valors, creènces i actituts: Tradicions importants, característiques bàsiques del sentit de l'humor, referents artístic-culturals significatius.
6. Llenguatge corporal: Gestos i postures, proximitat i contacte visual.
7. Convencions socials: Convencions i tabús relatius al comportament, normes de cortesía.
8. Geografía bàsica: Clima i medi ambient. Països més importants en els que es parla la llengua i ciutats significatives. Incidències geogràfiques en la llengua: introducció bàsica a les varietats de llengua.
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
C1 Continguts funcionals

1. Actes assertius. Funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura: afirmar, negar, anunciar, classificar, descriure, expressar acord i desacord, expressar desconeixement, expressar una opinió, formular hipòtesis, identificar-se, informar, presentar-se, recordar alguna cosa a algú, rectificar, predir i confirmar la certesa d'un fet.
2. Actes compromissius. Funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió: expressar la intenció o la voluntat de fer alguna cosa, convidat, oferir alguna cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, prometre.
3. Actes directius. Funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si es tracta d'un acte verbal com d'una acció d'un altra característica: aconsellar, advertir, donar instruccions o permís, denegar, demanar: alguna cosa/ajuda/confirmació/informació/instruccions/opinió/permís/ que algú faci alguna cosa/permetre, prohibir, proposar i ordenar, sol•licitar.
4. Actes fàctics i solidaris. Funcions o actes de parla que es realitzen per a establir o mantenir el contacte social i expressar actituts respecte als demés: acceptar/declinar una invitació, agraïr, atraure l'atenció, donar la benvinguda, acomiadar-se, expressar aprobació, felicitar, interesar-se per algú/alguna cosa, lamentar, demanar disculpes, rebutjar, saludar, convidar, presentar-se.
5. Actes expressius. Funcions o actes de parla que expressen actituts i sentiments davant determinades situacions: expressar alegria/felicitat, apreci/empatía, decepció, desinterès, dubte/desconeixement, esperança, preferència, satisfacció.
C.2 Continguts discursius
COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.
1. Tipus i format de text.
2. Varietat de llengua.
3. Registre.
4. Tema. Enfocament i contingut: Selecció lèxica. Selecció d'estructures sintàctiques. Selecció de contingut rellevant.
5.Context espai-temporal:
- Referència espaial: ús d'adverbis i expressions espaials.
- Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.
COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.
1. Inici del discurs:
- Iniciadors.
- Introducció al tema: Tematització i focalització (ordre de paraules, ús de partícules, etc) Enumeració.
2.Desenvolupament del discurs:
- Desenvolupament temàtic: Manteniment del tema. Correferència, elipsis, repetició, reformulació i èmfasis. Canvi temàtic (disgressió i recuperació de tema)
- Manteniment i seguiment del discurs oral: presa, manteniment i cessió del torn de paraula, suport, demostració d'enteniment, petició d'aclariment.
3. Conclusió del discurs: resum i recapitulació. Indicació de tancament textual. Tancament textual.
4. L'entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d'entonació.
5. La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels patrons de puntuació.
Requirements:
- Entregar la documentació requerida previ a l'inici del curs.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
1-Fotocòpia del DNI
2-Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
3-Fotocòpia de l' última nòmina, rebut d'autònom o targeta de l’atur (segons el cas)
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
Lliure

Quan

dijous, 14 de setembre, 2017
Hores: 75
Dilluns i dimecres de 18:30 a 22:00

Organitzador

Cepta
977211966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Avinguda Roma, 7
    43206 Tarragona
    Espanya
977211966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta