Anglès B2.B

Dimarts i dijous de 18:30 a 21:30

Curs subvencionat cofinançat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Per a més informació es pot posar en contacte a formacio@cepta.es o bé trucant al 977211966.

Adreçat a

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.
- Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
- Persones en situació d’atur i treballadors de l’Administració Pública. Aquests col·lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO 212/2012 de 13 de juliol.
Temari:
ANGLÈS B2.B
CONTINGUTS
A. Competències lingüístiques (repàs)
A.1 Continguts lèxico-semàntics (repàs)
1. Vocabulari
2. Formació de paraules
3. Significat
A.2 Continguts gramaticals (repàs )
1. Oració
- Exclamatives, imperatives, desideratives
- Ordre dels elements en cada tipus d'oració
- "Tag questions" i "Tag responses"
- Coordinació
- El·lipsi en oracions de participi
- Concordança
- Impersonals
- Veu passiva
- Subordinació adverbial
- Condicionals
- Les 'cleft sentences'
2. Noms i adjectius
Nom
- Singulars acabats en -s i plurals sense el morfema -s
- Ús del genitiu -s en
- Construccions de partitiu
- Masculins i femenins
- Substantivació d'adjectius
Adjectius i altres complements del nom
- Característiques i graus
- Relatius i absoluts
- Posició atributiva, predicativa
- Adjectius modificats per adverbis
3. Determinants
- L'article
- Omissió de l'article
- L'ús de l'article amb noms propis
- Possessius, interrogatius i exclamatius, demostratius, indefinits
- Operacions matemàtiques
- Davant de -ing
4. Pronoms
- Personals, reflexius, recíprocs, interrogatius, relatius i numerals
5. Verbs
- Nucli i complements
- Correlació d'accions i concordança de temps i modes
- Els temps verbals
- Formes per expressar present, passat i futur
- "stative verbs"
- L'ús de l'imperatiu
- L'ús dels modals
- Infinitiu de present o de perfecte, simple o continu
- Usos del gerundi
- Verbs seguits d'infinitiu o gerundi
- Subjuntiu
- Ús emfàtic de l'imperatiu amb do
- Ús del participi
6. Adverbis
Adverbis i locucions adverbials
- Ús d'adverbis i locucions. Posició en l'oració
- Expressió circumstancial de temps, lloc i mode
- L'ordre dels adverbis
- Formació d'adverbis amb terminacions
- Adverbis negatius a principi d'oració
- Modificació de verbs, pronoms, determinants i preposicions
- Gradació
- Intensificació de superlatius
- Adverbis que indiquen afirmació
7. Enllaços
Conjuncions i locucions conjuntives
- Coordinants, subordinants, temporals, consecutives, concessives, condicionals, justificatives
Preposicions i posposicions
- Prepositives per expressar estat o moviment
- Ordre de les preposicions en l'oració
- Adjectius i substantius seguits de preposició
- Preposicions posposades amb verbs
A.3 Continguts ortogràfics
1. Homòfons i homògrafs
2. Estructura sil·làbica
3. Les varietats estàndard britànica i americana
4. L'ús correcte dels signes ortogràfics
5. Ús de majúscules, cursiva i subratllat
6. Abreviatures, sigles i símbols
A.4 Continguts fonètics i fonològics
1. Sons i fonemes vocàlics i consonàntics
2. Processos propis de la llengua
3. Ús de la vocal neutra i les formes febles
4. Consonants sil·làbiques
5. Processos fonològics: elisió, assimilació i epèntesi
6. Accent d'intensitat, ritme, entonació i patrons tonals de l'oració
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS (repàs)
Continguts sociolingüístics i socioculturals
1. La selecció i ús de les salutacions de benvinguda, presentació i comiat
2. La selecció i ús de les formes de tractament formal, informal i familiar
3. Les convencions en el torn de paraula
4. Fórmules de cortesia
5. Refranys, expressions idiomàtiques i cites
6. Diferències i apreciació de fórmules de registre i varietats geogràfiques
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES (repàs )
C.1 Continguts funcionals
- Funcions o actes de parla assertius, compromissoris, directius, fàctics i solidaris, expressius
C.2 Continguts discursius
COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu
1. Tipus i format de text
2. Varietat de llengua
3. Registre
4. Tema. Enfocament i contingut
5. Context espai-temporal
Tipologia textual
- Textos receptius i productius:escrits, orals
COHESIÓ TEXTUAL (repàs)
1. Inici
2. Desenvolupament
3. Conclusió
4. Manteniment i seguiment del discurs oral
5. L'entonació com a recurs de cohesió del text oral
6. La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit
Requirements:
- Entregar la documentació requerida previ a l'inici del curs.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
1-Fotocòpia del DNI
2-Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
3-Fotocòpia de l' última nòmina, rebut d'autònom o targeta de l’atur (segons el cas)
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Subscription
Lliure

Quan

dimecres, 19 d’abril, 2017
Hores: 60
Dimarts i dijous de 18:30 a 21:30

Organitzador

Cepta
977211966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Avinguda Roma, 7
    43206 Tarragona
    Espanya
977211966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta