ACTIC

CEPTA ofereix l'acreditació de les competències en tecnologies de la informació i la comunicació

Des d’aquest mes d’octubre del 2013 la Cepta és un centre homologat ACTIC per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Això significa que totes aquelles persones que ho desitgin podran adreçar-se a Cepta per avaluar i acreditar les seves competències digitals.
 

ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

L’ACTIC permet a totes les persones de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova. La prova és telemàtica, i s’ha de realitzar en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat de Catalunya, Cecot Formació en aquest cas, el qual garanteix que aquesta es realitzi en les condicions adequades.

Les persones que superen satisfactòriament aquesta prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de les empreses o l’administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’accés al mercat laboral, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional..

Competències, nivells i certificats

El model d’acreditació es compon de 3 nivells de certificació:

·Nivell 1
Certificat bàsic que capacita per conèixer i aplicar. [Acredita domini elemental en l’ús de les TIC i que l’usuari bàsic d’aquestes tecnologies es pot considerar inclòs en la societat digital].

·Nivell 2
Certificat mitjà que capacita per actuar amb efectivitat, adaptabilitat i autonomia. [Acredita domini efectiu en l’ús de les TIC en relació amb els àmbits generals d’aplicació i que l’usuari gaudeix d’autonomia i capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies].

·Nivell 3
Certificat avançat que capacita per innovar, compartir i donar suport. [Acredita domini ampli en l’ús de les TIC i que l’usuari té la capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones].


Finalitats de l’ACTIC
·Millorar qualitativament l’ús de les TIC.
·Augmentar la qualitat i l’estandardització de la formació en TIC.
·Homogeneïtzar els nivells competencials de referència per al mercat de treball afavorint la integració de les empreses en la societat de la informació.
·Incrementar la demanda de les TIC.
·Incrementar la cohesió digital.

Per a l’obtenció d’aquesta certificació cal pagar unes taxes. L’import és un preu públic que es paga directament a l’Administració via la web de l’ACTIC. Les persones que estan en situació d’atur estan exemptes d’aquest pagament així com altres col·lectius, que tenen diverses bonificacions.

La Cepta te programat cursos de preparació a les proves ACTIC. Consulteu l'apartat de formació.