El mercat de treball a les comarques de Tarragona comença a créixer

Així ho evidencien els dades del segon trimestre de 2017 de l'Enquesta de Població Activa (EPA)

Compartir

CONCLUSIONS PRINCIPALS SEGON TRIMESTRE 2017


-La taxa d’atur evidencia una extraordinària reducció, tot permetent assolir la xifra del 15%.

-L’ocupació creix perceptiblement per primer cop, i es situa a nivells de 2009.

-La terciarització de l’activitat econòmica es situa a nivell màxims històrics. tanmateix la construcció palesa dades decebedores, doncs l’ocupació en aquest sector continua sense recuperar-se.

-En qualsevol cas, cal valorar positivament que l’ocupació a la construcció no es contrau addicionalment com fins a hores d’ara.

-El sector industrial actua com a contrapunt del sector de la construcció, tot presentant dades força positives, sobre tot en termes d’estabilitat.

-El comportament global del mercat de treball és moderadament positiu, amb una contundent reducció de l’atur. cal ressaltar que la població aturada es situa a prop dels nivells de 2009.

-El mercat de treball augmenta de mida, tant en termes de població activa com d’ocupada.

-Els efectes positius de l’estacionalitat, vinculats amb l’activitat turística, es manifesten amb tota claredat.

-Tot i l’apreciable millora de les principals dades: població activa, ocupada i atur, el mercat de treball a la demarcació de Tarragona continua evolucionant pitjor que a la resta de províncies catalanes.

-Tanmateix, els diferencials negatius en termes de taxa d’activitat, d’atur i d’ocupació s’ha apaivagat notablement.

-Es percep que l’economia de Tarragona ja ha recuperat abastament els nivells de producció de bens i serveis (PIB) de la situació abans de la crisi, però que el mercat de treball encara resta molt lluny de normalitzar-se.