Evolució del mercat de treball a la província de tarragona de 2006 a 2018

La població activa cresix significativament, capgirant la caiguda experimentatda al primer trimestre de l’any 2017

Compartir

RESUM DE LES PRINCIPALS DADES 

La població de més de 16 anys roman gairebé inalterada, tot situant-se en xifres molts similars a les dels darrers anys. En qualsevol cas, es manifesta una moderada tendència alcista.

La població activa ha crescut significativament, capgirant la caiguda experimentatda al primer trimestre de l’any 2017. Les xifres assolides l’aproximen a les de la sèrie històrica.

La població ocupada també palesa una apreciable millora, amb un fort creixement interanual. De fet, la xifra assolida ja es situa en nivells del primer trimestre de 2011 i només lleugerament per sota del mateix periode de 2009.

L’estacionalitat, tot tenint en compte que la setmana santa s’ha celebrat al mes de març, explica aquest bon comportament.

La població aturada continua caient, tot mantenint la tendència que es va iniciar al primer trimestre de l’any 2013.

El nivell de caiguda de l’atur en aquests cinc anys: del primer trimestre de l’any 2013 al mateix periode de l’any 2018, esdevé en espectacular, amb una contracció de gairebé el 50%.

La reducció de l’atur es palesa tant en valors absoluts, que ja és prou significativa, com de taxa, amb una caiguda percentual de 4,2 punts, que cal qualificar com d’extraordinària.

El nivell de terciarització segueix essent prou significatiu, doncs la població ocupada al sector serveis voreja el 70% del total.

Tots els grans sectors d’activitat han crescut en termes d’ocupació, essent el sector terciari (els serveis) el que millor comportament palesa.

Tant la indústria com la construcció evolucionen de forma prou positiva.

La construcció consolida el canvi de tendència iniciat al primer trimestre de 2017, creixent l’ocupació per segon any consecutiu.

La província de tarragona continua mantenint un nivell d’atur comparativament més elevat que la resta de catalunya.

Igualment, els altres indicadors determinants de la salud del mercat de treball, com són la taxa d’activitat i la d’ocupació, també manifesten un comportament comparativament pitjor a la demarcació de tarragona que a la resta de catalunya.

Globalment, el mercat de treball de la província de tarragona evoluciona de forma prou positiva, però encara resta lluny de normalitzar-se.