Augment de les bases de cotització per a autònoms

Consulta les noves bases de cotització

Compartir

Increment de les bases de cotització
 
Amb la publicació el dia 28 de juny de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, es procedeixen a incrementar aquelles bases de cotització del règim especial de treballadors autònoms, que fins ara s'havien mantingut en nivells de 2016. Aquests increments tenen efectes des de l'1 de juliol de 2017, i els canvis afecten als següents col·lectius i per les següents quantitats:
 
- Treballadors autònoms, base mínima de cotització de 919,80 € mensuals, implicant una quota de 275,02 € mensuals. L'increment pactat és del 3%.
 
- Treballadors autònoms que l'1 de juliol de 2017 tinguin 48 anys o més complerts, la base mínima de cotització se situa en 992,10 € i la màxima en 2.023,50 €. En aquest col·lectiu, l'increment també se situa en el 3%.
 
També cal tenir en compte que s'ha elevat el límit pel qual aquells treballadors en règim de pluriocupació (autònoms i compte d'altri) poden rebre una devolució per l'excés de les quotes ingressades per ambdós règims, aquest límit passa dels 12.368,23 € els 12.739,08 €.
 
Increment de l'IPREM
 
A part de les afectacions sobre les bases de cotització enumerades, també cal destacar l'increment de l'IPREM, l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples. L'IPREM diari passa a 17,93 €, el mensual a 537,84 €, i l'anual a 6.454,03 €. Per a aquelles situacions en què el salari mínim interprofessional hagi estat substituït per l'IPREM, la quantia anual de l'IPREM passarà a ser de 7.519,59 €.
 
Prolongació d'activitat en el sector turístic
 
En el capítol de bonificacions i reduccions de quotes a la seguretat social, es recupera la de prolongació d'activitat dels treballadors fixos discontinus a empreses del sector turístic, comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística.
 
Consisteix, com en anteriors exercicis, en què aquelles empreses (dels sectors enumerats anteriorment) que generin activitat els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que mantinguin aquests mesos l'ocupació dels treballadors fixos discontinus, podran aplicar una bonificació del 50% de les quotes empresarials en aquests mesos per contingències comunes, desocupació, Fogasa i formació.
 
Per a qualsevol aclariment o consulta, no dubteu en consultar-nos. Podem oferir-vos assessorament en l'àres que necessiteu. Informeu-vos a través del departament de Serveis: serveis@cepta.es / 977 211 966.