Consideracions de CEOE respecte a la vaga del 8 de març

Alguns aspectes a teniir en compte de cara a la vaga feminista del pròxim dijous

Compartir

El dia 8 de març de 2018, diverses organitzacions sindicals, en concret CCOO, UGT, CNT, CGT i USO, han convocat vaga general que afectarà a totes les activitats laborals i funcionarials exercides pels treballadors i pels empleats públics de les empreses i organismes establerts dintre de l'àmbit geogràfic i jurídic d’Espanya.
 

Davant d'aquesta convocatòria CEOE i CEPYME consideren convenient que les empreses tinguin present els següents aspectes:

Objectius que persegueix la vaga: 

-El rebuig a la desigualtat i discriminació que pateixen les dones en el mercat laboral i en particular el rebuig a la bretxa salarial.

-El rebuig a la cronificació de la desocupació femenina.

-l rebuig profund a la violència masclista i de la insuficiència de mesures en tots els àmbits, amb especial consideració a l'laboral, per a la protecció a les víctimes de violència de gènere.

-El rebuig a les polítiques d'igualtat de gènere del govern.

Les empreses han d'estar obertes a l'iniciar i durant la jornada del proper dia 8 de març per fer possible l'entrada del personal que desitgi fer ús del seu dret, també constitucional, a la feina i no vulgui secundar la convocatòria de vaga.

Cal recordar el contingut de l'article 6.4 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, regulador de la vaga, que diu textualment: "Es respectarà la llibertat de treball d'aquells treballadors que no vulguin sumar-se a la vaga”.

Efectes jurídics lligats a la participació a la vaga: 

-Suspensió del contracte de treball durant el temps en què es mantingui en vaga.

-Suspensió del període de prova durant el temps que duri la vaga.

-No meritació del salari durant la vaga, detraient l'import íntegre de les hores no treballades. 

Per tant, hauran de descomptar les parts proporcionals corresponents a salari base i complements salarials, així com a aquelles percepcions de meritació superior al mes (pagues extraordinàries). No s'ha de fer cap descompte sobre els complements extrasalarials (menyscapte de diners, desgast d'útils i eines, plus distància, ...) però sí sobre altres conceptes específics (propines). Els descomptes no han d'afectar les vacances, tant en la seva durada com en la seva retribució.

-Manteniment en situació d'alta especial en la Seguretat Social, amb suspensió de l'obligació de cotitzar per part de l'empresari i el treballador, havent de fer l'empresa els tràmits corresponents en el termini de 5 dies.

- Els efectes del tancament patronal són els mateixos que els previstos per a la vaga, tant en el seu aspecte salarial com de Seguretat Social.

Per ampliar aquesta informació, us adjuntem el document de la patronel CEOE en pdf, que podeu consultar per resoldre aquells dubtes que puguin sorgir