EPA 1R TRIMESTRE 2019: La taxa d’atur de la demarcació de Tarragona torna a superar a l’espanyola

El que en períodes anteriors era considerat com excepcional, ja comença a ésser un fet habitual.

Compartir

- Es confirma la moderació del comportament del mercat de treball a la província de Tarragona.

- La població activa i l’ocupada es redueixen, tot i que moderadament. El fet de que la Setmana Santa al 2019 s’hagi celebrat a mitjans d’abril, condiciona globalment el comportament del mercat de treball, tot esdevenint un fet diferencial vers al 2018.

- L’atur es redueix, però amb molta menys força que als trimestres anteriors. La reducció de la taxa d’atur pot ésser qualificada com de marginal.

- La població activa, en línia amb la dels darrers exercicis, es troba molt per sota de les xifres palesades entre el 2008 i el 2015, tot situant-se molt a prop dels mínims històrics.

La població ocupada també es situa lluny de les xifres assolides al període 2006 – 2009, tot i que resta en nivells susceptibles d’ésser qualificats com molt més habituals, si es pren com a referència l’evolució dels darrers anys.

- Tanmateix, el fet de que la setmana santa s’hagi celebrat al més d’abril, condiciona clarament el comportament de l’ocupació al sector serveis, i desvirtua qualsevol procés de comparació.

 - La població aturada es redueix marginalment envers el mateix període de 2018, materialitzant-se la davallada més ajustada des de 2013.

- Val a dir que la taxa d’atur de la demarcació de Tarragona torna a superar a l’espanyola, i el que en períodes anteriors era considerat com excepcional, ja comença a ésser un fet habitual.

- El mercat de treball de la província de Tarragona torna a comportar-se pitjor que a Catalunya i que a la resta de les demarcacions catalanes.

- De fet, el diferencial entre la taxa d’atur de la província de Tarragona i la de Catalunya, assoleix al primer trimestre de 2019 xifres properes a màxims històrics, tot mantenint una trajectòria negativa que es va materialitzar amb creixent intensitat a partir del mateix període de 2012.

- Tant el comportament de la taxa d’activitat com de la taxa d’ocupació, també esdevé en decebedor a la província de Tarragona, atès que aquestes magnituds es situen perceptiblement per sota de la mitjana catalana.

- El mercat de treball tarragoní torna a demostrar un comportament clarament estacional.

- Per grans sectors de l’activitat econòmica, destaca el bon comportament de la indústria, que gairebé recupera els nivells d’ocupació pre-crisi.

- Contràriament, el sector de la construcció continua evidenciant un comportament molt erràtic i decebedor, doncs el seus nivells d’ocupació rauen en mínims històrics, i resten lluny de recuperar un dinamisme acceptable.

- La població ocupada al sector de la construcció torna a caure, i es comporta comparativament molt pitjor que a la resta de demarcacions catalanes.

El comportament del sector serveis continua palesant l’elevat nivell de terciarització de l’activitat econòmica, i tot i la puntual reducció de l’ocupació, aquesta rau en màxims històrics.

- Globalment, i com a fet més significatiu, el pes de l’ocupació al sector terciari de l’economia de Tarragona esdevé en aclaparador, però la indústria retè un protagonisme que la recent crisi econòmica no ha erosionat.

- De fet, a la demarcació de Tarragona en cap cas es pot parlar de desindustrialització, doncs el sector secundari reté un pes proper al 20%, en termes d’ocupació sobre la total, situant-se al primer trimestre de 2019 en el màxim històric recent.


CONSULTEU EL DOCUMENT COMPLERT