EPA quart trimestre de 2019: l'atur millora a Tarragona

Les xifres segueixen essent comparativament pitjors a les de la resta de Catalunya

Compartir

BON COMPORTAMENT DE LA XIFRA D’ATURATS, TOT I QUE TARRAGONA CONTINGUA EVIDENCIANT PITJORS XIFRES QUE EL CONJUNT DE CATALUNYA 


CONCLUSIONS: 

Es posa de manifest el bon, i fins i tot, sorprenent comportament general del mercat de treball a la província de Tarragona al quart trimestre de 2019.

Les dades, clarament favorables, desmenteixen, almenys a hores d’ara, un alentiment significatiu del ritme de creació d’ocupació. La millora més significativa es palesa a l’atur, en un context de favorable comportament general.

La població activa augmenta de forma limitada. Tanmateix, la població ocupada augmenta d’una forma molt més clara. La població activa es troba, encara, lluny dels màxims històrics del període 2007 – 2015, on superava folgadament les 400.000 persones.

L’atur es redueix amb molta més intensitat que al quart trimestre de 2018, tot recuperant la força dels trimestres compresos al període 2013 - 2017. La reducció de la taxa d’atur pot ésser qualificada com de prou significativa.

La població ocupada ultrapassa els nivells de 2009, tot i que roman per sota de les xifres assolides al punt àlgid del cicle expansiu de l’economia, al període 2006 – 2008.

Cal recordar, en qualsevol cas, que el mercat de treball del quart trimestre de cada any sol comportar-se de forma expansiva a la província de Tarragona, doncs gaudeix de l’impacte positiu derivat de la temporada nadalenca.

La població aturada es redueix envers al mateix període de 2018, per a situar-se, per primer cop, per sota dels nivells de 2008.

Es recupera, per tant, el dinamisme del cicle de millora dels nivells d’ocupació i de reducció de l’atur, tot i que les xifres actuals encara resten lluny dels màxims històrics assolits al període 2006 – 2008.

Tanmateix, i un cop més, el mercat de treball de la província de tarragona torna a comportar-se pitjor que a Catalunya i que a la resta de les demarcacions catalanes.

Com a novetat positiva, cal destacar la significativa reducció del diferencial de la taxa d’atur entre Catalunya i la província de Tarragona, que només es situa en 1,6 punts, quan al 2018 assolia els 3,7 punts.

Tant el comportament de la taxa d’activitat com de la taxa d’ocupació continua sent comparativament més negatiu a la província de Tarragona, atès que aquestes magnituds es situen perceptiblement per sota de la mitjana catalana.

El mercat de treball tarragoní torna a evidenciar un comportament clarament estacional.

Per grans sectors de l’activitat econòmica, destaca el bon comportament de la indústria, que ja recupera gairebé els nivells d’ocupació pre-crisi.

Contràriament, el sector de la construcció continua palesant un comportament molt erràtic i decebedor, doncs el seus nivells d’ocupació rauen en mínims històrics, i resten lluny de recuperar un dinamisme acceptable.

La població ocupada al sector de la construcció torna a caure, i es comporta comparativament molt pitjor que a la resta de demarcacions catalanes.

El comportament del sector serveis continua palesant l’elevat nivell de terciarització de l’activitat econòmica, i l’ocupació rau en màxims històrics.

Globalment, i com a fet més significatiu, el pes de l’ocupació al sector terciari de l’economia de Tarragona esdevé en aclaparador, però la indústria retè un protagonisme que la recent crisi econòmica no ha erosionat.

De fet, a la demarcació de Tarragona en cap cas es pot parlar de desindustrialització, doncs el sector secundari reté un pes proper al 20%, en termes d’ocupació sobre el total, situant-se al quart trimestre de 2019 a prop dels màxims històrics recents.

CONSULTEU EL DOCUMENT SENCER EN PDF