Quin és el permís de descans que s'ha de concedir en les eleccions del 21-D?

Us adjuntem informació complerta sobre com s'ha de regular la jornada electoral d'acord amb les condicions contractuals de treballador

Compartir

Ja s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat núm. 292, de data 1 de desembre de 2017, l'Ordre ESS / 1169/2017, de 28 de novembre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017. 

Les indicacons del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7509, de data 1 de desembre de 2017, l'Ordre TSF / 253/2017, de 28 de novembre,estableixen els Instruccions necessaries per a la participació dels treballadors en els eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de desembre de 2017.


Permís per a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixin del descans setmanal

El dijous 21 de desembre de 2017, les empreses hauran de concedir als treballadors que tinguin la condició d'electors, i que no gaudeixin aquest dia del descans setmanal establert (previst en l'art. 37.1 de l'Estatut dels Treballadors), un permís retribuït de , com a màxim, 4 hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret a vot en les eleccions autonòmiques.

El permís esmentat tindrà caràcter de no recuperable i serà retribuït amb el salari que correspondria al treballador si hagués prestat els seus serveis normalment.

No s'haurà de concedir el permís als treballadors que realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l'horari d'obertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores; si és de més de dues hores i menys de quatre, s'ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores s'ha de concedir el permís general de quatre hores.

Es reduirà proporcionalment la durada del permís esmentat als treballadors que el de la votació facin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.

No tindran dret a cap permís als treballadors que tinguin una jornada l'horari no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals.


PER A MÉS INFORMACIÓ