Retalla el teu passaport a la Internacionalització

Un nou programa que us ajuda a contractar de serveis en forma de Cupons per expandir el vostre negoci realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Compartir

Aquest Programa ofereix ajudes per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la internacionalització realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

BENEFICIARIS

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que no exportin més del 15% de la seva facturació, en base a les dades de l'últim exercici tancat.

S'entén per empresa qualsevol entitat, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de la presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Un mateix beneficiari pot sol·licitar, per serveis diferents, més d'un ajut i aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 5.000 euros per al conjunt de sol·licituds.

CARACTERÍSTIQUES

El Programa de Cupons a la Internacionalització ofereix ajudes a empreses per a la contractació de serveis orientats a la seva internacionalització, els proveïdors dels quines seran les entitats empresarials acreditades per ACCIÓ com 

Agents de Suport a la Internacionalització, dins de les categories "Entitats d'Assessorament especialitzades en processos d'internacionalització "i" Entitats de Formació ". 

Els serveis subvencionables realitzats per Entitats d'Assessorament especialitzades en processos d'internacionalització seran:

• Diagnosi del potencial d'internacionalització de l'empresa.

• Plans de promoció internacional. Ha d'incloure els següents estadis: selecció de producte / servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.

• Disseny de web per a mercats internacionals.

• Posicionament de la web als mercats internacionals.

• Posicionament internacional en xarxes socials.

• Subcontractació Export Manager.

• Gestió concursos i licitacions internacionals.

• Gestió de registre de marca i patents a mercats internacionals.

• Acompanyament i assessorament per a la participació a Fires Internacionals, r ealitzats per Entitats de Formació.

• Formació en comerç internacional

Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s'hauran d'iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció i abans del i tindran de finalitzar en un termini màxim de 6 mesos des de l'inici del projecte.

El cost subvencionable màxim serà de 5.000 euros. La intensitat de l'ajut serà el 80% del cost del servei, amb un màxim de 4.000 Euros.

El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d'entrada dels expedients al registre i fins a esgotar el pressupost.

Odoo CMS - a big picture

CONSULTEU TOTS ELS DETALLS PER PARTICIPAR D'AQUESTA INICIATIVA