Punts febles i forts del sector del vehicle a Tarragona

Observarori Empresarial publicat el mes de maig de 2018

Compartir

Els punts forts i febles, tant des del punt de vista del subsector, (activitats relacionades amb la venda, manteniment i reparació de vehicles), per sí mateix com pel que fa als aspectes sociolaborals, són els següents:
 

Punts febles / amenaces

Aspectes interns:
 
Punt feble; elevada dependència de la venda de vehicles de tota mena vers al cicle econòmic.
 
Punt feble; creixent competència; pressió de l’oferta; major presència de noves marques comercials i ampliació de la xarxa.
 
Punt feble; marges operatius cada cop més baixos, amb un notable augment de campanyes i descomptes per part de les marques que, molts cops, repercuteixen directament en els marges operatius que n’obté la xarxa comercial.
 
Punt feble; pressió de les marques sobre els concessionaris (xarxa comercial), en matèria d’objectius, inversions en immobilitzat, en campanyes publicitàries, etc., que minven els ingressos i repercuteixen negativament sobre el retorn dels recursos esmerçats.
 
Punt feble; inexistència d’una legislació específica, que reguli apropiadament la relació contractual entre fabricants i concessionaris, tot garantint l’equilibri entre les parts. 
Punt feble; alt component de impostos en el preu final del vehicle, sobre tot pel que fa als turismes.
 
Punt feble; canvis normatius que tendeixen a perseguir els vehicles equipats amb motors de combustió, sobre tot gasoil, que obliguen a un complex procés d’adaptació a noves tecnologies, creixentment dispars i que, molts cops, requereixen de processos d’inversió i de formació molt onerosos.
 
Amenaça; creixent importància del concepte de lliure competència en les relacions existents entre marques i concessionaris, la qual cosa pot fer desaparèixer als operadors que no s’adaptin.
 
Amenaça; aparició de canals alternatius de venda de vehicles, com les grans cadenes comercials, les grans superfícies o la xarxa internet.
 
Amenaça; nivell creixent d’exigència per part dels fabricants vers els distribuïdors pel que fa a estàndards de qualitat, servei, solvència, programes d’inversions periòdics, vendes i existències mínimes per models, requeriments de matriculació, etc.
 
Amenaça; creixent percepció per part d’un sector de la població de que les formes de transport fonamentades en el vehicle privat comporten un cost elevat per la societat en termes de externalitats: contaminació, congestió, etc.
 
Amenaça; irrupció amb força de la fiscalitat mediambiental que, en qualsevol cas, tendeix a incrementar la pressió fiscal final.
 
Amenaça; exigències normatives cada cop més complexes, per adaptar-se a la legislació mediambiental, prevenció de riscos, etc.
 

Amenaça:  presència dominant de les asseguradores als serveis de carrosseria i pintura, les quals exerceixen una notable pressió sobre els preus dels serveis, tot comprometent la viabilitat d’un important nombre de tallers. 


Aspectes sociolaborals

Punt feble; alta rotació del personal entre els diferents establiments que conformen el teixit empresarial del subsector, tant pel que fa a la branca comercial (vendes) com la de reparació i manteniment (taller): concessionaris i tallers mecànics a la demarcació.
 
Amenaça; limitada oferta de mecànics i tècnics de taller, amb uns nivells de formació raonables. Es tracta de llocs de treball on la experiència laboral i el coneixement d’eines específiques de notable complexitat, proporcionen un grau important de capacitació. 
 
Amenaça: la creixent especialització per marques i models, amb la incorporació creixent de nous avenços tecnològics, obliga a mantenir programes de formació permanent que, per altra banda, l’elevada rotació de personal pot contribuir a restar notable eficàcia.
 
Amenaça; alt component de retribucions variables en el segment comercial de la força laboral, la qual cosa pot generar apreciables fenòmens d’inestabilitat.
Amenaça; lent augment dels ingressos personals, sobre tot dels salaris, d’una capa important de la població, la qual cosa repercuteix en la capacitat adquisitiva i, per tant, en la tipologia de vehicles objecte de potencial compra i manteniment. 
 
Punts forts / oportunitats:
 
Aspectes interns:
 
Punt fort; gran suport publicitari, amb l’objectiu d’assolir elevats nivells de notorietat de la marca comercial, per part dels fabricants i importadors.
 
Oportunitat; expansió de noves marques comercials foranes, procedents de països en desenvolupament, com per exemple del sud-est asiàtic o dels països de l’ampliació de la Unió Europea.
 
Oportunitat; creixent importància dels aspectes perifèrics relacionats amb diversos elements crítics del servei, com poden ser:
Qualitat de tracte amb el client.
 
Existència de bons sistemes de tipus logístic, tant des del punt de vista físic com informàtic, amb capacitat de seguiment de les dades referents al historial dels vehicles i dels clients: reparacions, revisions periòdiques, valoració del vehicle, etc.
 
Oportunitat; potenciació del mercat del vehicle de segona mà o d’ocasió, com a via per renovar el parc automobilístic. En aquest sentit, cal destacar que Espanya és dels països europeus on la longevitat del parc de vehicles és més elevada.
 
Oportunitat; existència d’un apreciable marge per augmentar l’índex de motorització, que encara és inferior al de països desenvolupats de l’entorn o amb un nivell de renda disponible similar o superior: element de convergència real. 
 
Oportunitat; creació de grups multi marca d’abast territorial, amb una notable capacitat de resistir eventuals conjuntures negatives, exclusivament vinculades a problemes puntuals de determinades marques o segments.
 
Oportunitat;  tendència a la renovació del parc amb vehicles eficients des de la perspectiva ambiental i que compta amb el suport de la legislació europea.
 
Oportunitat: introducció d’un nombre cada cop més diversificat de vehicles, a l’empara de notables avenços tecnològics: vehicle autònom, vehicle elèctric i / o de fons energètics renovables. 

 

Aspectes sociolaborals:

Punt fort; les condicions laborals són força adequades, sobre tot pel que fa a grans concessionaris o tallers. Tanmateix, cal posar de manifest que a les branques de tipus comercial (vendes), l’evolució del cicle econòmic i, per tant, del nivell d’activitat, pot afectar notablement a la retribució final del personal.
 
Punt fort: la creixent complexitat dels models i la incorporació de noves tecnologies, esperona notablement la formació, tant de la força de vendes com, sobre tot, de la que té a veure amb el manteniment i reparació.