Activitats preventites que han de desenvolupar les mútues col.laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya durant l'any 2018

D'acord amb l'article 82.3 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decretlegislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE núm. 261, de 31.10.2015), les comunitats autònomes que tinguincompetència d'execució compartida en matèria d'activitats de prevenció de riscos laborals,

Compartir

i sens perjudici del que estableixin els estatuts d'autonomia respectius, poden comunicar a l'òrgan de tutela de les mútues les activitats que considerin que cal efectuar en els seus àmbits territorials corresponents perquè s'incorporin a la planificació de les activitats preventives de la Seguretat Social.