Actualitat Fiscal

S'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol dues Directives europees d'àmbit tributari que regulen l'aplicació de l'IVA.

Compartir

Amb data 5 de febrer de 2020 es va publicat al Butlletí Oficial de l'Estat un Reial Decret-Llei pel qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol, entre d'altres, dues Directives Europees que harmonitzen i milloren la normativa sobre l'aplicació de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).