Alemany nivell A2 (M.E.R.)

Dimarts i dijous de 18:00 a 22:00

Curs subvencionat cofinançat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya, el Fons Social Europeu i el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Objectius

Identificar generalment el tema sobre el que es discuteix, sempre que es parli amb lentitud i claredat.
Seguir discursos lents i articulats amb claredat.
Comprendre instruccions i indicacions senzilles relatives a assumptes quotidians com per exemple com desplaçar-se d'un lloc a un altre.
Comprendre i extreure informació essencial de passatges curts gravats que tractin sobre assumptes quotidians i que estiguin pronunciats amb lentitud i claredat.
Identificar canvis de tema en noticies de televisió i formar-se una idea del contingut principal.
Identificar la idea principal en noticies de televisió que informen d'esdeveniments, accidents, etc, quan hi ha suport visual que complementi el discurs.
Comprendre i extreure informació essencial de passatges curts.
Comprendre cartes personals breus i senzilles, així com correus electrònics personals.
Comprendre tipus bàsics de cartes, correus electrònics i fax com per exemple formularis, comandes, cartes de confirmació, etc.
Localitzar informació específica breu en llistats i aïllar informació requerida i predictible com per exemple en anuncis, prospectes, menús o cartes en restaurants i horaris.
Comprendre senyals i cartells que es troben en llocs públics com carrers, restaurants, estacions de tren i en llocs de treball, com per exemple indicacions per a anar a un lloc, instruccions i avisos de perill.
Identificar informació específica en material senzill, com per exemple cartes, catàlegs i articles breus de diari que descriguin fets determinats, cartelleres de cine i anuncis de feina.
Comprendre normes, com per exemple normes de seguretat que estiguin expressades de manera senzilla.
Comprendre instruccions senzilles sobre aparells d'us freqüent, com per exemple un telèfon públic, una fotocopiadora i una recepta de cuina senzilla.
Descriure a la seva família, les seves condicions de vida, els seus estudis i la seva feina actual o la última que va tenir.
Descriure persones, llocs i possessions en termes senzills. Explica el que li agrada o no.
Narrar històries, descriure aspectes quotidians del seu entorn, p.e. experiències de treball o estudi, així com plans i cites, costums, activitats habituals o situades en el passat i experiències personals.
Desenvolupar arguments breus sobre aspectes de la vida quotidiana i laboral i explicar mitjançant frases senzilles el que li agrada i el que no.
Realitzar presentacions breus, bàsiques i assajades sobre assumptes quotidians. Respondre a preguntes breus i senzilles sempre que l'interlocutor parli de forma clara, en llenguatge estàndard i estigui disposat a repetir-les.
Si l'interlocutor s'expressa clara i lentament en converses senzilles i comuns, ser capaç del següent:
- Comprendre-ho.
- Desenvolupar-se realitzant invitacions i suggerències i responent a les que se li fan.
- Disculpar-se i de respondre a disculpes.
- Expressar els seus gustos.
- Intercanviar punts de vista senzills sobre assumptes pràctics, per a decidir per exemple que fer, on anar i com posar-se d'acord per a quedar.
Fer-se comprendre en totes aquestes actuacions, si l'interlocutor mostra paciència. No obstant, només es desenvolupa en intercanvis socials molt breus i el seu nivell de comprensió encara no li permet mantenir una conversa per si mateix.
Sempre que es pugui demanar que li repeteixin el que diuen, ser capaç del següent:
- Comprendre sense molt esforç discursos senzills i clars sobre assumptes quotidians.
- Identificar el tema d'una discussió.
- Intercanviar opinions sobre que es pot fer en el temps lliure, el cap de setmana, etc.
- Aportar suggerències i respondre a elles.
- Coincidir o discrepar amb altres persones.
Si l'interlocutor s'expressa clara i lentament, ser capaç del següent:
- Utilitzar formules de cortesia senzilles i quotidianes per a saludar i dirigir-se a persones.
- Realitzar invitacions i suggerències i respondre a les que li fan.
- Disculpar-se i respondre a les disculpes.
- Dir el que pensa de les coses, quan li pregunten directament en una reunió formal, sempre que pugui demanar que li repeteixen els punts clau si es necessari.
- Preguntar i respondre sobre el que es fa en el treball i en el temps lliure.
- Demanar i oferir informació personal.
Desenvolupar-se en intercanvis socials molt breus però al seu nivell de comprensió encara no li permet mantenir per sí sol una conversa.
Establir contacte social: salutacions i acomiadaments, presentacions i agraïments.
Comprendre generalment quan li parlen en llengua estàndard sobre assumptes quotidians, sempre que li repeteixin o reformulin el que li diuen.
Participar en converses breus dins de contexts habituals sobre temes d'interès.
Expressar de manera senzilla el seu estat d'ànim i saber com donar les gràcies.
Distingir un canvi de tema en discussions relacionades amb la seva especialitat.
Intercanviar informació i opinar sobre problemes pràctics quan se li pregunti directament, sempre que pugui demanar que li repeteixin els punts clau si ho necessita.
Desenvolupar-se en situacions pràctiques de la vida diària: trobar i comunicar informació concreta i senzilla.
Plantejar i contestar preguntes sobre costums i accions de la vida quotidiana, oci i activitats passades.
Donar i comprendre indicacions i instruccions senzilles, per exemple explicar com anar a un lloc.
Saber indicar que segueix el fil de la conversa i es fer-se entendre si l'interlocutor té paciència.
Saber discutir els passos a seguir per assolir un objectiu relacionat amb tasques quotidianes.
Demanar i oferir bens i serveis quotidians.
Aconseguir informació senzilla sobre viatges; utilitzar el transport públic; demanar i donar indicacions per a anar a un lloc i comprar els bitllets.
Preguntar sobre coses i realitzar transaccions senzilles en botigues, oficines de correus o bancs.
Oferir i rebre informació relativa a quantitats, números, preus, etc.
Realitzar compres senzilles dient el que vol i preguntant el preu.
Saber com demanar menjar en un restaurant.
Escriure correu ordinari i electrònic, missatges de text (SMS) i participar en fòrums o xats de manera senzilla i breu donant les gràcies o disculpant-se, expressant suggerències o responent a elles, expressant gustos personals i intercanviant punts de vista sobre assumptes senzills.
Complimentar formularis i inscripcions senzilles.
Rebre missatges breus i senzills i comprendre'ls sempre que pugui demanar que li repeteixin el que li han dit.
Escriure notes i missatges breus i senzills sobre assumptes o necessitats immediates, com per exemple en taulons d'anunci o anuncis breus de la premsa.

Adreçat a

treballadors/es
Temari:
CONTINGUTS LINGÜÍSTICS
1. CONTINGUTS DISCURSIUS
2. CONTINGUTS FUNCIONALS
2.1. Expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura
2.2. Expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió
2.3. Expressió d'ordre, prohibició, consell, advertiment i petició d'ajuda, consell, informació, permís, opinió, intenció i gust.
2.4. Expressió d'actituds respecte als demés i establir o mantenir el contacte social.
2.5. Expressió d'actituds i sentiments davant de determinades situacions
3. ESQUEMES DE COMUNICACIÓ I INTERCANVIS CONVENCIONALS EN DIVERSES SITUACIONS.
4. ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ
4.1. Estratègies d'expressió
4.2. Estratègies de comprensió
4.3. Estratègies d'interacció
4.5. Estratègies per al control de la planificació, direcció i avaluació de l'aprenentatge.
4.6. Estratègies per al control del processament, assimilació i ús de la llengua objecte d'estudi.
5. CONTINGUTS FONÈTICS, FONOLÒGICS i ORTOGRÀFICS
6. CONTINGUTS GRAMATICALS
6.1. La frase simple
6.2. La frase composta
6.3. El sintagma nominal
6.4. El sintagma adjectival
6.5. El sintagma verbal
6.6. El sintagma adverbial
6.7. El sintagma preposicional
8. CONTINGUTS SOCIO-CULTURALS
7. CONTINGUTS LÈXIC-SEMÀTICS
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
1-Fotocòpia del DNI
2-Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
3-còpia última nòmina
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
Lliure

Quan

dimarts, 25 d’abril, 2017
Hores: 150
Dimarts i dijous de 18:00 a 22:00

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Avinguda Roma, 7
    43206 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta