Cursos

ANÀLISI DE BALANÇOS

dimarts de 9-14h

Objectius

- Comprendre les tècniques i les eines d'anàlisi del balanç i del compte de resultats.
- Entendre i poder arribar a conclusions sobre la situació economicofinancera d'una empresa a partir de l'estudi dels comptes anuals.
- Saber mesurar la rendibilitat d'una empresa en relació al seu nivell de risc empresarial.
- Conèixer i saber interpretar un balanç i un compte de resultats.
- Conèixer i saber confeccionar l'estat i origen d'aplicació de fons.
- Saber calcular i interpretar el fons de maniobra, els ratis de liquiditat, solvència i rotació d’actius.
- Saber analitzar el compte de resultats analític.
- Saber calcular i interpretar els diferents instruments de rendibilitat d'una empresa.
- Saber calcular i interpretar l'efecte palanquejament i el efecte sobre la rendibilitat.

Adreçat a

Qualsevol persona interessada a adquirir els coneixements i les tècniques necessàries per a controlar l'empresa des del punt de vista financer.
Temari:
1. Introducció als Estats Econòmic-Financers
1.1. El balanç. Partides Principals:
1.1.1. Actiu Corrent
1.1.2. Actiu No Corrent
1.1.3. Passiu Corrent
1.1.4. Passiu No Corrent
1.1.5. Patrimoni Net
1.2. El compte de Pèrdues i Guanys.
1.2.1. Valor, preu, cost.
1.2.2. Cost, despesa, consum.
1.2.3. Compra, despesa, inversió.
1.2.4. El resultat d’explotació.
1.2.5. El resultat financer.
1.2.6. El resultat de l’exercici.
2. Anàlisi Liquiditat.
2.1.1. Ratis de Liquiditat.
2.1.2. Liquiditat a curt termini: àcid test, disponibilitat, liquiditat general.
2.1.3. Liquiditat a llarg termini: solvència, autofinançament, cobertura.
2.1.4. Anàlisi Fons de Maniobra i Necessitats Operatives de Fons (NOF)
2.1.5. El període mig de maduració (PMM).
2.1.6. La gestió de les partides corrents: tresoreria, clients, existències.
3. Anàlisi de Rendibilitat.
3.1.1. Risc econòmic i risc financer.
3.1.2. Ratis de rendibilitat.
3.1.3. Marge sobre vendes, rendibilitat inversió, rendibilitat econòmica i rendibilitat financera.
3.1.4. Indicadors de rendibilitat en empreses cotitzades: benefici per acció, rati de preu sobre be-nefici, rendibilitat total, rendibilitat dels dividends.
4. Anàlisis dels Fluxos d’efectiu.
4.1.1. Cash-flow versus beneficis
4.1.2. L’estat de fluixos d’efectiu.
4.1.3. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació.
4.1.4. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió.
4.1.5. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament.
4.1.6. Anàlisi d’un estat de cash-flow funcional.
5. Anàlisi integrat dels Estats econòmico-financers.
5.1.1. Planificació financera.
5.1.2. Pla finançament a curt termini i el pressupost de tresoreria.
5.1.3. Elaboració de previsions financeres.
5.1.4. Anàlisi sectorial dels estats econòmico-financers.
5.1.5. Anàlisi integrat dels estats econòmico-financers.

Advantages for companies:
Tots els cursos organitzats per Fundació Cepta de més de 6h podran ser bonificats per FUNDAE a través dels butlletins mensuals de cotització a la seguretat social
Observacions:
Consultar descomptes per associats a Cepta i per persones en Atur.
Requirements:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Documentació:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Inscripció
375,00 EUR
Associats, inscripcions múltiples, autònoms/es i persones en atur
337,50 EUR

Quan

dimecres, 21 de setembre, 2022
Hores: 20
dimarts de 9-14h

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta