ANGLÈS A2.A

Dilluns i dimecres de 18:30 a 22:00

Objectius

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Competències pragmàtiques: funcional i discursiva
Comprensió oral
 Comprendre el suficient com per a satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'asumpte, els punts principals i el registre, formal o informal, dins del que és estàndard, de missatges breus, clars i senzills, contextualitzats i sobre assumptes coneguts
 Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos per mitjans audiovisuals, sobre assumptes quotidians contextualitzats, pronunciats amb claredat, en bones condicions acústiques i sempre que existeixi la possibilitat de tornar a escoltar algunes parts més difícils.
Expressió oral
 Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per a complir les funcions bàsiques de comunicació i les relacionades amb els seus interessos.
 Utilitzar un repertori lingüístic bàsic però suficient per a fer-se comprendre encara que amb un control limitat, amb necessitat de pauses, reformulacions, gestos i suport gràfic.
Comprensió escrita
 Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i detalls rellevants, el registre, formal o informal dins del que és estàndar, de correspondència personal habitual, així com de textos senzills sobre temes quotidians, recolzant-se en el context, el reconeixement de l'estructura i la disposició gràfica.
 Localitzar informació específica en llistats, anuncis, diaris, pàgines web, etc. i entendre normes o instruccions senzilles, de seguretat, d'ús d'un aparell, etc.
Expresió escrita
 Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, adequats a la situació de comunicació, en un registre neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics.
 Organitzar els textos i cohesionar-los amb recursos elementals, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit.
Interacció oral i escrita
 Realitzar intercanvis senzills, sense molt d'esforç i de manera eficaç, i participar activament en converses relacionades amb situacions de comunicació habituals, personals o professionals, utilitzant un llenguatge estàndard i amb l'ajuda dels interlocutors.
 Comprendre i escriure notes, missatges breus o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control limitat dels recursos lingüístics, reconeixent i utilitzant els formats i les convencions d'aquests tipus d'escrits.
Competència sociocultural i sociolingüística
 Conèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials més rellevants a la vida diària, així com els referits al pròpi àmbit, amb la finalitat de plasmar-los en el seu comportament i comunicació.
 Reconèixer i utilitzar les fòrmules de salutació, de cortesía i de tractament més habituals.
 Utilitzar un registre formal i informal, bàsic però cuidat, en llengua estàdard i reconèixer algunes expressions coloquials d'ús freqüent, així com referències culturals elementals relacionades amb la vida quotidiana.
 Comprendre els gestos, comportaments i valors diferents als pròpis, que subjauen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.
Competència lingüística
 Assolir un repertori suficient d'exponents lingüístics per a les funcions del nivell i utilitzar amb correcció les fòrmules i estructures apreses.
 Aconseguir un control limitat en la construcció del llenguatge, amb els possibles errors sistemàtics del nivell.
 Pronunciar de manera clara i comprensible, encara que resulti evident l'accent extranger. Escriure amb correcció ortogràfica el llenguatge comú treballat.
Competència estratègica
 Apropiació de la terminología necessària.
 Comprensió del paper de l'errada.
 Utilització de tècniques d'estudi i altres eines de treball.
 Desenvolupament del pròpi estil d'aprenentatge.
 Desenvolupament de l'autonomía i control del pròpi proces d'aprenentatge.
 Utilització de l'autoavaluació i la coavaluació com a element de millora del procés.

Adreçat a

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.
•Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
•Persones en situació d'atur i treballadors de l’Administració Pública. Aquests col•lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, pel que no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre TSF/223/2016, de 23 d’agost
Temari:
A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
A.1 Continguts lèxic-semàntics
1. Ampliació del vocabulari relacionat amb:
 Identificació personal: dades personals necessàries per a identificar-se i desenvolupar-se en els àmbits personal i públic en situacions quotidianes i en visites turístiques a països extrangers.
 Vivenda, llar i entorn: la vivenda (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa, instal•lacions i utensilis de la llar, reparacions), ciutat/camp, el barri i la ciutat, regió, pais.
 Activitats de la vida diària: a casa i a la feina, la rutina diària, professions, treball: característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, salari.
 Temps lliure i oci: aficions, interessos personals, activitats de temps lliure: activitats intelectuals i artístiques, esports, festes, la música, instruments musicals.
 Viatges: transport públic: aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets, preus i horaris. Turisme: camp, platja, montanya. Vacances, tipus d'allotjament (lloguer, hotel, camping), documents, equipatge.
 Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social: cites, reunions, invitacions, contactes per correspondència.
 Educació i formació: estudis, assignatures, tipus de centres (escola, institut, universitat).
 Compres i activitats comercials: botigues, grans magatzems, mercats, la roba (talles i colors), estris bàsics (casa, escola, feina), preus, moneda, els bancs, restaurants, bars, formes de pagament.
 Alimentació: tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, menjar sa/menjar brossa, menús, locals de menjars i begudes.
 Bens i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei, policia, correus, telèfons, oficines d'informació turística.
 Llengua i comunicació: la llengua que s'estudia i el seu lloc a el món, els idiomes, les tecnologíes de la informació i la comunicació.
 Ciència i tecnología: telefonía, internet (accions, objectes i conceptes, comunicació)
 Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: estacions, temperatura, fenòmens atmosfèrics.
2. Verbs amb partícula d'ús freqüent (turn on / off).
3. Falsos amics d'ús freqüent (large, honest).
4. Ampliació formació de paraules mitjançant afixos.
A.2 Continguts gramaticals
1. Oració:
 Ordre dels elements: posició final dels complements circumstancials.
 Oracions exclamatives. Interjeccions més usuals.
 Oracions de relatiu especificatives (I know a lot of people that /who speak English).
 Subordinació: condicional: if+ passat (If I were you); final:to+ infinitiu.
 Subordinació nominal amb verbs freqüents + that (sure, know, think, believe, hope); to + infinitive (want, would like). Iniciació a l'estil indirecte amb say, tell, i ask.
 Subordinació: causal (because); consecutiva (so); temporal (when)
2. Noms i adjectius
 El número del nom i la seva formació. Plurals irregulars (feet, shelves). Noms que s'usen només en plural (jeans, police). Noms només incomptables (information).
 Repàs i ampliació del genitiu ‘s/s’ (my brother’s friends). Una altra forma d'expressar la posessió (a friend of mine).
 Contrast entre els adjectius –ing / -ed (interesting/interested).
 Adjectius: el comparatiu de superioritat: adj + er/ more + adj than; formes irregulars; el superlatiu the adj + est / the most + adj i formes irregulars. El comparatiu d'igualtat (not) as...as.
 L'adjectiu modificat per l'adverbi (quite fast) y emfatizació (really cheap).
3. Determinants
 Interrogatius: what, which, whose (whose book is that?)
 Indefinits més freqüents: some, any
 Indefinits més freqüents: some, any, no much, many, (a) little, (a) few, more, enough
 Numerals cardinals fins a quatre dígits i ordinals fins a dos dígits. Partitius més comuns (a dozen, a quarter)
 Altres determinants: another, other.
4.Pronoms
 Pronoms personals de complement: amb preposició i posició a l'oració.
 Pronoms possessius: mine, yours, his hers, its, ours, theirs
 Pronoms interrogatius: what, who, which.
 Pronoms indefinits més freqüents: some, any, much, many, a little, a few, all. Altres pronoms indefinits composts de some, any, no i every.
 Pronoms relatius: that, who
5.Verbs
 Verbs auxiliars: do, be, i have. Característiques i usos.
 Formes impersonals del verb be en passat i perfecte.
 Present continu per a expressar el futur. Una altra forma de referir-se al futur: present simple.
 Passat continu. Contrast entre el passat simple i el passat continu.
 Futur simple (I’ll be there at eight o’clock). Altres usos de ́ll: oferiment/promesa.
 Altres verbs modals: should i would, have to, may/might, should, must.
 La veu passiva en el present i passat simple (These T-shirts are made in China)
6.Adverbis
 Expressió de la comparació de superioritat amb els adverbis more + adv than.
 Formes sintètiques: faster, harder, i irregulares better, worse.
 Compostos de –where: somewhere, anywhere, nowhere, everywhere
 Forma, ús i posició més freqüent dels adverbis i locucions adverbials per a indicar: lloc i direcció; mode, temps, quantitat i freqüència; afirmació i negació (also, too, I don ́t like it either)
7.Enllaços
 Preposicions de lloc, direcció i temps freqüents i el seu ús.
 Altres preposicions: with, without, about, by.
 Conjuncions d'ús molt freqüent.

A.3 Continguts ortogràfics
1. Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1:
- L'alfabet/els caràcters
- Representació gràfica de fonemes i sons
- Ús dels caràcters en les seves diverses formes: majúscula, minúscula i cursiva
- Signes ortogràfics: accent, apòstrof, dièresi, guió
2. Ortografia de paraules estrangeres
3. Estructura sil•làbica. Divisió de paraules al final de línia.
A.4 Continguts fonètics i fonològics
1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs amb més dificultat.
2. Fonemes vocàlics de més dificultat: / i: / cheap, / I / xip, / æ / hat, / λ / cup. El so / ə / about
3. Fonemes consonàntics de més dificultat: / s / al principi de paraula, / p /, / t /, / K /, / b /, / d /, / g / a final de paraula, / ŋ / -ing; / h / hobby en
4. Pronunciació de les terminacions - (e) si -ed
B. COMPETÈCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
Continguts sociolingüístics i socioculturals
En aquest nivell s'amplia el reconeixement i la comprensió de les diferències culturals, afermant així una consciència intercultural fonamentada en la consideració de les similituds y diferències entre la cultura de la llengua d'estudi i la pròpia. Amb aquesta finalitat, els continguts socioculturals s'aniran adquirint gradualment, integrats en el desenvolupament de les activitats comunicatives.
S'inclouen en aquest nivell les àrees següents de la cultura i societat de la llengua objecte d'estudi:
1. Vida quotidiana: Horaris i hàbits de menjars, gastronomía (plats típics), horaris i costums relacionats amb la feina, celebracions, cerimonies i festivitats més significatives.
2. Actividats d'oci: el món del cinema, esports típics, events esportius, mitjans de comunicació.
3. Relacions humanes i socials: Usos i costums de la vida familiar, relacions familiars, generacionals i professionals, relacions entre els diferents grups socials. L'administració i altres institucions.
4. Condicions de vida i feina: Introducció al món laboral (recerca de feina, educació), Seguretat social, hàbits de salut i higiene.
5. Valors, creènces i actituts: Tradicions importants, característiques bàsiques del sentit de l'humor, referents artístic-culturals significatius.
6. Llenguatge corporal: Gestos i postures, proximitat i contacte visual.
7. Convencions socials: Convencions i tabús relatius al comportament, normes de cortesía.
8. Geografía bàsica: Clima i medi ambient. Països més importants en els que es parla la llengua i ciutats significatives. Incidències geogràfiques en la llengua: introducció bàsica a les varietats de llengua.
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
C1 Continguts funcionals

1. Actes assertius. Funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura: afirmar, negar, anunciar, classificar, descriure, expressar acord i desacord, expressar desconeixement, expressar una opinió, formular hipòtesis, identificar-se, informar, presentar-se, recordar alguna cosa a algú, rectificar, predir i confirmar la certesa d'un fet.
2. Actes compromissius. Funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió: expressar la intenció o la voluntat de fer alguna cosa, convidat, oferir alguna cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, prometre.
3. Actes directius. Funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si es tracta d'un acte verbal com d'una acció d'un altra característica: aconsellar, advertir, donar instruccions o permís, denegar, demanar: alguna cosa/ajuda/confirmació/informació/instruccions/opinió/permís/ que algú faci alguna cosa/permetre, prohibir, proposar i ordenar, sol•licitar.
4. Actes fàctics i solidaris. Funcions o actes de parla que es realitzen per a establir o mantenir el contacte social i expressar actituts respecte als demés: acceptar/declinar una invitació, agraïr, atraure l'atenció, donar la benvinguda, acomiadar-se, expressar aprobació, felicitar, interesar-se per algú/alguna cosa, lamentar, demanar disculpes, rebutjar, saludar, convidar, presentar-se.
5. Actes expressius. Funcions o actes de parla que expressen actituts i sentiments davant determinades situacions: expressar alegria/felicitat, apreci/empatía, decepció, desinterès, dubte/desconeixement, esperança, preferència, satisfacció.
C.2 Continguts discursius
COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.
1. Tipus i format de text.
2. Varietat de llengua.
3. Registre.
4. Tema. Enfocament i contingut: Selecció lèxica. Selecció d'estructures sintàctiques. Selecció de contingut rellevant.
5.Context espai-temporal:
- Referència espaial: ús d'adverbis i expressions espaials.
- Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.
COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.
1. Inici del discurs:
- Iniciadors.
- Introducció al tema: Tematització i focalització (ordre de paraules, ús de partícules, etc) Enumeració.
2.Desenvolupament del discurs:
- Desenvolupament temàtic: Manteniment del tema. Correferència, elipsis, repetició, reformulació i èmfasis. Canvi temàtic (disgressió i recuperació de tema)
- Manteniment i seguiment del discurs oral: presa, manteniment i cessió del torn de paraula, suport, demostració d'enteniment, petició d'aclariment.
3. Conclusió del discurs: resum i recapitulació. Indicació de tancament textual. Tancament textual.
4. L'entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d'entonació.
5. La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels patrons de puntuació.
Observacions:
Curs subvencionat, cofinançat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Per a més informació es pot posar en contacte amb nosaltres a formacio@cepta.es o bé trucant al 977211966
Requirements:
- Entregar la documentació requerida previ a l'inici del curs.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
Si estàs en actiu
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia de la última nòmina sencera, on ha d'aparèixer la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de la empresa

Si ets autònom (freelance)
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms

Si estàs en situació d'atur
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d'inscripció de demanda de feina del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
•Fotocòpia d'algun document on aparegui el Núm. d ‘afiliació a la Seguretat Social
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
Lliure

Quan

dimecres, 13 de setembre, 2017
Hores: 75
Dilluns i dimecres de 18:30 a 22:00

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta