Anglès A2.B

Dimarts i dijous de 18:00 a 22:00


Objectius

Capacitar a l'alumnat per utilitzar l'idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre i expressar-se i interactuar, tant de forma parlada com escita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diveros registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

Adreçat a

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.
- Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
- Persones en situació d’atur i treballadors de l’Administració Pública. Aquests col•lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO 212/2012 de 13 de juliol.
Temari:
CONTINGUTS
A. Competències lingüístiques
A.1 Continguts lèxico-semàntics
1. Vocabulari
 Ampliació del vocabulari i expressions freqüents relacionades amb les situacions, formals i informals, de les funcions que es traballen en el nivell.
 Reconeixement d'expressions i vocabulari molt freqüents de l'anglès col•loquial (lad-boy or young man, cheers-thanks)
 Comparacions estereotipades molt freqüents (sleep like a log)
 Sintagmes lexicalitzats i seqüències estereotipades (I mean...; last but not least)
 Col•locacions d'ús freqüent amb certs verbs: do, make, have, get , go, play, say, tell, think,... (give a lift, make progress, do one ́s best, draw conclusions,...).
 Verbs en particular d'ús frequent i expressions idiomàtiques amb aquests verbs (make up your mind)
 Dites i expressions molt freqüents (No news is good news. Arrived safe and sound)
2.Formació de paraules
 Formació de paraules (substantius i adjectius) per derivació: valor dels afixes freqüents.
 Formació de paraules per composició (sleeping bag, landlady, brunch)
 Adjectius compostos del tipus: adj.- noun+ed (bad-tempered) i del tipus number-noun (a five-star hotel)
 Formació de paraules a partir de verbs amb partícula (breakdown)
 Nominalització (the rich, our arrival)
 Sigles i abreviatures d'ús freqüent (ASAP, AD - BC)
3.Significat
 Paraules sinònimes de significat pròxim (small/Little, say/tell)
 Hiperònims de vocabulari freqüent (rose→flower→plant)
 Paraules antònimes usuals (allow-forbid)
 Polisèmia i doble sentit en paraules d'ús freqüent (matter, spot, chip)
 Paraules britàniques/americanes: (underground-subway)
A.2 Continguts gramaticals
En aquest nivell es revisen i s'amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors.
1. Oració
 Actitut del parlant i modalitats d'oració simple: enunciativa, interrogativa, imperativa, exclamativa, desiderativa i dubitativa (+ afirmatives i negatives, enfàtiques i passives).
 Ordre i alteracions en cada tipus d'oració: posició de la negació. Sistematització de la concordança. Elipsis d'elements.
 Oracions interrogatives: posició de les preposicions amb partícules interrogatives wh-.
 Preguntes i respostes breus “Tag questions” i “Tag responses”.
 Consolidació de les oracions exclamatives.
 Oracions impersonals: you; there + has/have been.
 Subordinació adverbial: consecutiva so, so + adj...that, such + noun ... that. Oracions comparatives: the + comparative forms.
 Oracions desideratives: I’d rather;I wish, If only
 La veu passiva amb temps simples i construccions més complexes (temps de perfecte; modals+infinitiu simple)
 Coordinació afirmativa i negativa: both... and..., neither... nor...; disjuntiva: either... or; adversativa: not only... but also....
 Subordinació nominal: that / if +clause; d'infinitiu amb diferent subjecte; amb verbs que també poden anar en construccions d'infinitiu o de gerundi (Veure “Verb”).
 Estil indirecte: canvis en els temps verbals i en altres elements de l'oració; amb verbs modals i amb verbs o fòrmules que resumeixen la informació.
 Subordinació adverbial: temporal referida a accions anteriors, posteriors o simultànies after, before, when, while, as soon as, once, since, until/till
 Oracions condicionals reals, hipotètiques i irreals o impossibles.
 Subordinació de relatiu especificativa: who, whom, which, that i whose; omissió del pronom relatiu objecte; omissió del pronom relatiu en combinanció amb el verb be i postposició de la preposició. Amb where, when i why. Subordinació de relatiu explicativa: who, whom, which, whose
 Subordinació adverbial: causal as, because, since; consecutiva so, so + adj...that, such + noun ... that; concesiva although, though.
2. Noms i adjectius
Nom
 Classes de noms i formació del gènere i número. Repàs i ampliació.
 Consolidació de: noms comuns per al masculí i el femení (adult, passenger).
 Noms només incomptables (information, luggage, news, weather).
 Noms que es refereixen a un col•lectiu (crew, party, staff).
 El gènere en noms de professió: noms compostos comuns per a ambdós gèneres (firefighter, chairperson).
 El número: noms comptables plurals d'objectes en dos parts (glasses)
 Repàs dels noms que s'usen només en plural (clothes, goods).
 Consolidació dels noms incomptables d'origen verbal (heating, parking). Plurals invariables (cattle). Singulars incomptables acabats en –s (athletics, economics)
Adjectius i altres complements del nom
 Repàs dels adjectius relatius i absoluts: ‘gradable’ i ‘non-gradable’ (difficult/hungry; dead/married); ‘extreme’ (starving, amazing, awful).
 Repàs de la posició de l'adjectiu: (a free ticket; this ticket is free). Posició atributiva exclusivament: main, daily i predicativa exclusivament: alive, all right, ill, well, so-so.
 Ordre dels adjectius.
 Repàs i ampliació dels graus de l'adjectiu. Formes irregulars better/the best, worse/the worst, more/the most, less/the least, further/the furthest. La comparació d'inferioritat less... than.
 Repàs i ampliació dels adjectius que s'usen per a expressar comparació the same as, similar to, different from.
 Altres formes de complements del nom: noun + noun (school uniform).
 Modificadors de l'adjectiu. Adjectius comparatius i superlatius modificats per adverbis (Veure “Adverbis”). Adjectius seguits de preposició (keen on music). Adjectius seguits d'infinitiu (difficult [for me] to tell).
 Construccions introduides per preposició (a book about the USA, a novel by Huxley); oracions de relatiu (Ver “1.Oración”). Repàs i consolidació.
3. Determinants
 Reconeixement de l'ús del genitiu amb ‘s en certes expressions de temps (a day’s work, a month’s salary). Comparar amb l'estructura a three-week holiday (Veure “Adjetius”).
 Ús d'indefinits: some, any, no i every. Contrast entre no – not... any. Contrast i usos especials de some i any.
 Contrast all – every en expressions de temps.
 Consolidació de l'artícle determinat amb: elements únics (The sun); ordinals (Elizabeth II - Elizabeth the Second); per a parlar de famílies (The Walters); diàris (The Times); institucions (the Police); càrregs públics (the Prime Minister).
 Consolidació de l'ús i omissió de l'artícle determinat: amb last i next, en titulars de premsa.
 Revisió i ampliació de determinants demostratius, possesius, indefinits, numerals, interrogatius, exclamatius: formes, posició i usos.
 Altres determinants: another, other, both, each, such, neither, either, all.
 Indefinits: [so/too] much, [so/too] many, [so/too/very] little, [so/too/very] few, more, most, several, so, too, enough. Ús i omissió de l'artícle indeterminat amb few i little amb canvi de significat (I have little money/I have a little money)
4.Pronoms
 Reconeixement de l'ús de they/them/their amb el referent en singular (If somebody calls, tell them I’ll call them back).
 Revisió de You com a pronom impersonal. (Veure “Oració”).
 Reforç i ampliació de l'ús d'indefinits: some i any de forma independent o en combinació amb -body,-one, -thing; every.
 Revisió i ampliació dels usos dels pronoms relatius: who, whom, which i that. (Veure “Oració”).
 Consolidació de l'ús especial del relatiu what (I don’t know what to do).
 Pronoms personals: reforç i ampliació de formes, funcions, posició, combinatòria, ús/omissió i concordança amb el referent.
 Consolidació de l'ordre dels pronoms personals d'objecte.
 Consolidació dels pronoms reflexius: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves i recíprocs each other i one another. Ús enfàtic.
 Revisió i ampliació dels pronoms possessius, demostratius, interrogatius, exclamatius i indefinits.
 It en estructures del tipus it’s good to see you, it takes a minute to get there.
 Pronoms indefinits: a little, a few, enough, [so/too] much, [so/too] many.
 Altres pronoms: another, others, both, each, al
5. Verbs
 Consolidació de les formes per a expressar present: present simple i contínu; present perfecte simple amb for i since.
 Revisió i ampliació de les formes per a expressar passat: passat simple i contínu; la forma used to + inf; present perfecte simple.
 Passat perfecte simple.
 Verbs modals can, could, may, might, must, should, ought to. La forma be able to. Les formes (not) have to i needn’t per a expressar obligació o absència d'obligació.
 Present perfecte contínu i reconeixement del passat perfecte contínu en l'estil indirecte per a substituir al present perfecte contínu.
 Consolidació de les formes per a expressar futur: la forma be going to; futur simple (will); present contínu i present simple.
 Iniciació en el futur contínu simple (In a few minutes we’ll be landing at Madrid Barajas airport). Altres formes d'expressar el futur amb certs verbs: decide, hope, intend, plan.
 Revisió del condicional simple amb would, could i should. El condicional compost.
 Revisió del subjuntiu were en oracions condicionals.
 La forma be not supposed to per a expressar prohibició. La forma had better per a advertir o convèncer.
 Estil indirecte: Correlació de temps en la transmissió d'informació d'acord amb la situació de comunicació (She said [that] the design was ready and [that] she is going to bring it tomorrow). Revisió de la veu passiva dels temps verbals del nivell (Veure “Oració”).
 Revisió i ampliació de l'ús de l'infinitiu després d'adjectius i altres verbs.
 Revisió i ampliació de l'ús del gerundi: amb funció de nom, darrere de preposició, amb altres verbs.
 Els verbs stop, remember, forget i try seguits d'infinitiu o gerundi amb canvi de significat.
 Verbs modals will, would en combinació amb l'infinitiu simple. Característiques i ús. Iniciació en l'ús dels modals must, can, may, could i should en combinació amb l'infinitiu de perfecte.
 Els verbs have i get amb valor causatiu (I must have my car serviced this week).
 Participi de present (writing) i de passat (written). Usos (The woman waiting at the bus stop is my neighbour. The portrait painted by Picasso has been sold recently).
6. Adverbis
Adverbis i locucions adverbials
 Gradació de l'adverbi (faster, more slowly). Irregularitats: better, worse, more, less, further.
 Likely / Unlikely per a expressar probabilitat.
 Revisió de l'expressió de circumstàncies de temps, lloc i mode. Posició
 Adverbis relatius i interrogatius: where, when, how + adj / adv (how far / much / quickly), why
 Repàs i consolidació dels compostos de some, any, no i every amb -where.
 Repàs dels adverbis: just, already, yet i still.
 Adverbis per a expressar coincidència, diferència, o acord i desacord en frases breus (Me too, Nor me, Me neither, Not me; I think so, I hope not). Consolidació.
 Intensificadors per a modificar l'adjectiu i l'adverbi: Adjectiu + enough (high enough);such +nom (He was such a funny person).
 Intensificadors per a modificar l'adjectiu i l'adverbi en grau absolut (so, pretty, quite, rather, incredibly, extremely).

7. Enllaços
Conjuncions i Locucions Conjuntives
 Revisió de les conjuncions coordinants i subordinants d'ús habitual: and, but, or, because, so, when, if, after, before.
 Coordinants: both...and, neither...nor, no(t)...nor, either...or.
 Consecutives: so + adj + that, such + nombre + that
 Subordinants: temporals before/after + -ing, while, until / till, since, as soon as, once. Finals: contrast entre to + infinitiu i for + -ing; in order [not] to. Causals: because of+ nom; as; since, for this/that reason, that’s why, as a result. Condicionals: if, unless. Concessives: although, though
 Coordinants: as well as, not only...but also. Altres formes per a expressar contrast o oposició: on the one hand... on the other...; however.
Preposicions
 Revisió de l'ordre de les preposicions en oracions de relatiu i interrogatives (Veure “Oració”).
 Consolidació de les preposicions postposades amb verbs d'ús freqüent (agree with, ask for, belong to).
 Adjectius més comuns seguits de preposició (afraid of spiders, fond of chocolate, good at Maths). Revisió i ampliació
 Revisió de les preposicions i locucions prepositives més freqüents per a expressar estat o moviment i temps. Altres preposicions i locucions prepositives per a expressar estat o moviment (above, against, among, below, over, round, across, along, towards) i temps (by, through).
 Altres preposicions i locucions prepositives: about, as, by, like; for; instead of; with.
 Substantius més comuns seguits de preposició (effect on, influence on, solution to, need for)
A.3 Continguts ortogràfics
1. Sistematització de l'ús de les lletres majúscules (noms pròpis, països, assignatures, noms d'accidents geogràfics, títols de llibres, capçaleres de diaris, en començar l'estil directe). Revisió i ampliació.
2. Ortografia acurada del vocabulari d'ús. Reduplicació de consonants finals. Les vocals e, i finals quan les paraules afegeixen sufixes. Consolidació.
3. Puntuació: punt i seguit, punt i a part, coma, dos punts, punt i coma, punt interrogatiu, punt exclamatiu. Revisió i consolidació.
4. Signes auxiliars:cometes, parèntesi, apòstrof. Revisió i consolidació.
A.4 Continguts fonètics i fonològics
1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs i triftongs que presenten més dificultat.
2. Insistència en els processos propis de la llengua que presenten més dificultat: pronunciació dels plurals, del genitiu 's, de la 3ª persona del present simple i del passat simple / participi de passat dels verbs regulars; "Consonant clusters" (crisps, the guest 's ..., ASKS, Walked, watched). La r al final de paraula. El so / ə / en síl•labes àtones i en formes àtones d'articles, pronoms, preposicions, conjuncions i verbs auxiliars i modals.
3. Vocals i consonants mudes (dumb, island, castle).
4. Accent i atonicitat dels elements de l'oració pel seu significat. Accent emfàtic (Who bought this? - I did). Revisió i consolidació
5. Entonació (ascendent, descendent, mixtes) per a les funcions comunicatives treballades en els diferents tipus d'oracions. Entonació de "tag questions". Revisió i consolidació.
6. Accent d'intensitat i reconeixement de les síl•labes tòniques en formes simples i en compostos (window-shopping). Canvi de l'accent d'intensitat en nom i verb (a record, to record).
7. Ritme: reconeixement i producció de síl•labes tòniques i àtones; regularitat rítmica de les primeres. Enllaços. Revisió i ampliació.
8. Correspondència entre fonemes i lletres / signes. Reconeixement de la representació gràfica en el diccionari. Insistència en les grafies que presenten més dificultat (-ough: although, Cough, enough; -augh: laugh, taught; ei: receive, leisure; ie: scientist). Paraules pròximes formalment que solen produir dificultat. Homòfons i homògrafs freqüents.
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
Continguts sociolingüístics i socioculturals
En aquest nivell s'aprofunditza en el reconeixement i la comprensió de la diferència cultural, afiançant així una consciència intercultural fonamentada en la consideració de les similituts i diferències entre la cultura de la llengua d'estudi i la pròpia. Amb aquesta finalitat, els continguts socioculturals s'aniràn adquirint gradualment, integrats en el desenvolupament de les activitats comunicatives.
A continuació es detallen les àrees de la cultura i societat de la llengua objecte d'estudi:
1. Vida quotidiana: horaris i hàbits de menjars, gastronomia (plats típics), horaris i costums relacionades amb la feina, celebracions, cerimònies i festivitats més significatives.
2. Activitats de lleure: el món del cinema, esports típics, events esportius, mitjans de comunicació.
3. Relacions humanes i socials: Usos i costums de la vida familiar, relacions familiars, generacionals i professionals, relacions entre els diferents grups socials. L'Administració i altres institucions.
4. Condicions de vida i treball: introducció al món laboral (recerca de feina,
educació), Seguretat social, hàbits de salut i higiene.
5. Valors, creences i actituds: Tradicions importants, característiques bàsiques del sentit de l'humor, referents artístic-culturals significatius.
6. Llenguatge corporal: Gestos i postures, proximitat i contacte visual.
7. Convencions socials: Convencions i tabús relatius al comportament, normes de cortesía.
8. Geografia bàsica: Clima i medi ambient. Països més importants en els que es parla la llengua i ciutats significatives. Incidències geogràfiques en la llengua: varietats de la llengua.
COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
C.1 Continguts funcionals
1. Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura: afirmar; anunciar; assentir; classificar; confirmar la veracitat d'un fet; descriure; expressar acord i desacord; expressar ignorància i coneixement d'un fet; expressar dubte; expressar una opinió; formular hipòtesis; identificar i identificar-se; informar; predir; recordar alguna cosa a algú. Narrar fets passats, presents i futurs; raonar i argumentar una opinió o punt de vista.
2. Funcions o actes de parla compromissoris, relacionats amb l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió: expressar la intenció o voluntat de fer alguna cosa; convidar; oferir alguna cosa; oferir ajuda; oferir-se a fer alguna cosa; prometre; animar a algú a fer alguna cosa.
3. Funcions o actes de parla directius que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si es un acte verbal com una acció d'un altra característica: aconsellar; advertir; donar instruccions; donar permís o dispensar a algú de fer alguna cosa; ordenar; demanar alguna cosa, ajuda, confirmació, informació, instruccions, opinió, permís, que algú faci alguna cosa; prohibir; proposar; recordar alguna cosa a algú; intimidar, amenaçar.
4. Funcions o actes de parla fàctics i solidaris que es realitzen per a establir o mantenir el contacte social i expressar actituts amb respecte als demés: convidar; acceptar i declinar una invitació; concertar una cita, quedar amb algú, agraïr; atraure l'atenció; donar la benvinguda; acomiadar-se; expressar aprobació; expressar condolença; felicitar; interesar-se per algú o alguna cosa; lamentar; demanar disculpes; presentar-se; presentar a algú; saludar; fer compliments; fer retrets.
5. Funcions o actes de parla expressius amb els que s'expressen actituts i sentiments davant determinades situacions: expressar admiració, alegría o felicitat, apreci o simpatía, aprobació i desaprobació, decepció, desinterès i interès, disgust, dubte, esperança, preferència, satisfacció, sorpresa, temor, tristesa; aburriment, indiferència, desig; un estat físic o de salut: dolor, fred o calor, son, gana o set, benestar o malestar.
Continguts discursius
COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.
1. Tipus i format de text.
2. Varietat de llengua.
3. Registre.
4. Tema. Enfoc i contingut: selecció lèxica, d'estructures sintàctiques i de contingut rellevant.
5. Context espai-temporal
 Referència espaial: ús d'adverbis i expressions espaials.
 Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals
Tipología textual
 Textos receptius escrits: Postals, cartes personals i correu electrònic; notes personals, invitacions, felicitacions; anuncis, fulletons d'informació i comercials; receptes de cuina, cartes i menús; artícles de premsa, agenda d'oci i cartellera d'espectacles, horòscop, passatemps; entrevistes, lletres de cançons; textos literaris (contes, narracions breus, fàules, poemes); material elaborat pel docent, pàgines web, instruccions.
 Textos receptius orals: Textos parlats, radiofònics, retransmesos per megafonía i grabats (contestadors); explicacions del professor/a i d'altres alumnes; converses d'àmbit personal, converses en llocs públics (botigues, consulta mèdica, punts d'informació...); narracions d'aconteixements, costums, processos, instruccions, debats i discussions, entrevistes breus, enquestes, anuncis, noticies, concursos, dibuixos animats, cançons.
 Textos productius escrits; postals, cartes personals i correu electrònic; notes i apunts personals; invitacions, felicitacions, petits anuncis, cartells informatius, instruccions, descripció d'objectes, llocs i persones, narracions d'aconteixements, costums, processos; sol•licituds, formularis, impresos senzills que requereixin dades personals.
 Textos productius orals; converses d'àmbit personal, converses en llocs públics (botigues, consulta mèdica, punts d'informació...), narracions d'aconteixements, costums, processos; descripcions d'objectes, llocs i persones; instruccions.
COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text: inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.
1. Inici del discurs: mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.); introducció del tema;tematització.
2.Desenvolupament del discurs
 Desenvolupament temàtic
 Manteniment del tema: correferència (ús de l'artícle, pronoms, demostratius; concordança de temps verbals); elipsis; repetició (eco lèxic; sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, camps lèxics); reformulació; ènfasis.
 Expansió temàtica: exemplificació; reforç; contrast; introducció de subtemes.
 Canvi temàtic: disgressió; recuperació de tema.
3. Conclusió del discurs: resum/recapitulació, indicació de tancament textual i tancament textual.
4. Manteniment i seguiment del discurs oral:
 Presa, manteniment i cessió del torn de paraula.
 Suport, demostració d'entesa, petició d'aclariment, etc
5. L'entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.
6. La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit: ús dels signes de puntuació.
Requirements:
- Entregar la documentació requerida previ a l'inici del curs.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
1-Fotocòpia del DNI
2-Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
3-Fotocòpia de l' última nòmina, rebut d'autònom o targeta de l’atur (segons el cas)

Objectius

Capacitar a l'alumnat per utilitzar l'idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre i expressar-se i interactuar, tant de forma parlada com escita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diveros registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

Adreçat a

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.
- Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
- Persones en situació d’atur i treballadors de l’Administració Pública. Aquests col•lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació
Temari:
A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
A.1 Continguts lèxic-semàntics
1. Ampliació del vocabulari relacionat amb:
 Identificació personal: dades personals necessàries per a identificar-se i desenvolupar-se en els àmbits personal i públic en situacions quotidianes i en visites turístiques a països extrangers.
 Vivenda, llar i entorn: la vivenda (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa, instal•lacions i utensilis de la llar, reparacions), ciutat/camp, el barri i la ciutat, regió, pais.
 Activitats de la vida diària: a casa i a la feina, la rutina diària, professions, treball: característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, salari.
 Temps lliure i oci: aficions, interessos personals, activitats de temps lliure: activitats intelectuals i artístiques, esports, festes, la música, instruments musicals.
 Viatges: transport públic: aeroport, estacions de tren, autobús, metro, taxi. Bitllets, preus i horaris. Turisme: camp, platja, montanya. Vacances, tipus d'allotjament (lloguer, hotel, camping), documents, equipatge.
 Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social: cites, reunions, invitacions, contactes per correspondència.
 Educació i formació: estudis, assignatures, tipus de centres (escola, institut, universitat).
 Compres i activitats comercials: botigues, grans magatzems, mercats, la roba (talles i colors), estris bàsics (casa, escola, feina), preus, moneda, els bancs, restaurants, bars, formes de pagament.
 Alimentació: tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, menjar sa/menjar brossa, menús, locals de menjars i begudes.
 Bens i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei, policia, correus, telèfons, oficines d'informació turística.
 Llengua i comunicació: la llengua que s'estudia i el seu lloc a el món, els idiomes, les tecnologíes de la informació i la comunicació.
 Ciència i tecnología: telefonía, internet (accions, objectes i conceptes, comunicació)
 Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: estacions, temperatura, fenòmens atmosfèrics.
2. Verbs amb partícula d'ús freqüent (turn on / off).
3. Falsos amics d'ús freqüent (large, honest).
4. Ampliació formació de paraules mitjançant afixos.
A.2 Continguts gramaticals
1. Oració:
 Ordre dels elements: posició final dels complements circumstancials.
 Oracions exclamatives. Interjeccions més usuals.
 Oracions de relatiu especificatives (I know a lot of people that /who speak English).
 Subordinació: condicional: if+ passat (If I were you); final:to+ infinitiu.
 Subordinació nominal amb verbs freqüents + that (sure, know, think, believe, hope); to + infinitive (want, would like). Iniciació a l'estil indirecte amb say, tell, i ask.
 Subordinació: causal (because); consecutiva (so); temporal (when)
2. Noms i adjectius
 El número del nom i la seva formació. Plurals irregulars (feet, shelves). Noms que s'usen només en plural (jeans, police). Noms només incomptables (information).
 Repàs i ampliació del genitiu ‘s/s’ (my brother’s friends). Una altra forma d'expressar la posessió (a friend of mine).
 Contrast entre els adjectius –ing / -ed (interesting/interested).
 Adjectius: el comparatiu de superioritat: adj + er/ more + adj than; formes irregulars; el superlatiu the adj + est / the most + adj i formes irregulars. El comparatiu d'igualtat (not) as...as.
 L'adjectiu modificat per l'adverbi (quite fast) y emfatizació (really cheap).
3. Determinants
 Interrogatius: what, which, whose (whose book is that?)
 Indefinits més freqüents: some, any
 Indefinits més freqüents: some, any, no much, many, (a) little, (a) few, more, enough
 Numerals cardinals fins a quatre dígits i ordinals fins a dos dígits. Partitius més comuns (a dozen, a quarter)
 Altres determinants: another, other.
4.Pronoms
 Pronoms personals de complement: amb preposició i posició a l'oració.
 Pronoms possessius: mine, yours, his hers, its, ours, theirs
 Pronoms interrogatius: what, who, which.
 Pronoms indefinits més freqüents: some, any, much, many, a little, a few, all. Altres pronoms indefinits composts de some, any, no i every.
 Pronoms relatius: that, who
5.Verbs
 Verbs auxiliars: do, be, i have. Característiques i usos.
 Formes impersonals del verb be en passat i perfecte.
 Present continu per a expressar el futur. Una altra forma de referir-se al futur: present simple.
 Passat continu. Contrast entre el passat simple i el passat continu.
 Futur simple (I’ll be there at eight o’clock). Altres usos de ́ll: oferiment/promesa.
 Altres verbs modals: should i would, have to, may/might, should, must.
 La veu passiva en el present i passat simple (These T-shirts are made in China)
6.Adverbis
 Expressió de la comparació de superioritat amb els adverbis more + adv than.
 Formes sintètiques: faster, harder, i irregulares better, worse.
 Compostos de –where: somewhere, anywhere, nowhere, everywhere
 Forma, ús i posició més freqüent dels adverbis i locucions adverbials per a indicar: lloc i direcció; mode, temps, quantitat i freqüència; afirmació i negació (also, too, I don ́t like it either)
7.Enllaços
 Preposicions de lloc, direcció i temps freqüents i el seu ús.
 Altres preposicions: with, without, about, by.
 Conjuncions d'ús molt freqüent.

A.3 Continguts ortogràfics
1. Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1:
- L'alfabet/els caràcters
- Representació gràfica de fonemes i sons
- Ús dels caràcters en les seves diverses formes: majúscula, minúscula i cursiva
- Signes ortogràfics: accent, apòstrof, dièresi, guió
2. Ortografia de paraules estrangeres
3. Estructura sil•làbica. Divisió de paraules al final de línia.
A.4 Continguts fonètics i fonològics
1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs amb més dificultat.
2. Fonemes vocàlics de més dificultat: / i: / cheap, / I / xip, / æ / hat, / λ / cup. El so / ə / about
3. Fonemes consonàntics de més dificultat: / s / al principi de paraula, / p /, / t /, / K /, / b /, / d /, / g / a final de paraula, / ŋ / -ing; / h / hobby en
4. Pronunciació de les terminacions - (e) si -ed
B. COMPETÈCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
Continguts sociolingüístics i socioculturals
En aquest nivell s'amplia el reconeixement i la comprensió de les diferències culturals, afermant així una consciència intercultural fonamentada en la consideració de les similituds y diferències entre la cultura de la llengua d'estudi i la pròpia. Amb aquesta finalitat, els continguts socioculturals s'aniran adquirint gradualment, integrats en el desenvolupament de les activitats comunicatives.
S'inclouen en aquest nivell les àrees següents de la cultura i societat de la llengua objecte d'estudi:
1. Vida quotidiana: Horaris i hàbits de menjars, gastronomía (plats típics), horaris i costums relacionats amb la feina, celebracions, cerimonies i festivitats més significatives.
2. Actividats d'oci: el món del cinema, esports típics, events esportius, mitjans de comunicació.
3. Relacions humanes i socials: Usos i costums de la vida familiar, relacions familiars, generacionals i professionals, relacions entre els diferents grups socials. L'administració i altres institucions.
4. Condicions de vida i feina: Introducció al món laboral (recerca de feina, educació), Seguretat social, hàbits de salut i higiene.
5. Valors, creènces i actituts: Tradicions importants, característiques bàsiques del sentit de l'humor, referents artístic-culturals significatius.
6. Llenguatge corporal: Gestos i postures, proximitat i contacte visual.
7. Convencions socials: Convencions i tabús relatius al comportament, normes de cortesía.
8. Geografía bàsica: Clima i medi ambient. Països més importants en els que es parla la llengua i ciutats significatives. Incidències geogràfiques en la llengua: introducció bàsica a les varietats de llengua.
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
C1 Continguts funcionals

1. Actes assertius. Funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura: afirmar, negar, anunciar, classificar, descriure, expressar acord i desacord, expressar desconeixement, expressar una opinió, formular hipòtesis, identificar-se, informar, presentar-se, recordar alguna cosa a algú, rectificar, predir i confirmar la certesa d'un fet.
2. Actes compromissius. Funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió: expressar la intenció o la voluntat de fer alguna cosa, convidat, oferir alguna cosa/ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, prometre.
3. Actes directius. Funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si es tracta d'un acte verbal com d'una acció d'un altra característica: aconsellar, advertir, donar instruccions o permís, denegar, demanar: alguna cosa/ajuda/confirmació/informació/instruccions/opinió/permís/ que algú faci alguna cosa/permetre, prohibir, proposar i ordenar, sol•licitar.
4. Actes fàctics i solidaris. Funcions o actes de parla que es realitzen per a establir o mantenir el contacte social i expressar actituts respecte als demés: acceptar/declinar una invitació, agraïr, atraure l'atenció, donar la benvinguda, acomiadar-se, expressar aprobació, felicitar, interesar-se per algú/alguna cosa, lamentar, demanar disculpes, rebutjar, saludar, convidar, presentar-se.
5. Actes expressius. Funcions o actes de parla que expressen actituts i sentiments davant determinades situacions: expressar alegria/felicitat, apreci/empatía, decepció, desinterès, dubte/desconeixement, esperança, preferència, satisfacció.
C.2 Continguts discursius
COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.
1. Tipus i format de text.
2. Varietat de llengua.
3. Registre.
4. Tema. Enfocament i contingut: Selecció lèxica. Selecció d'estructures sintàctiques. Selecció de contingut rellevant.
5.Context espai-temporal:
- Referència espaial: ús d'adverbis i expressions espaials.
- Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.
COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.
1. Inici del discurs:
- Iniciadors.
- Introducció al tema: Tematització i focalització (ordre de paraules, ús de partícules, etc) Enumeració.
2.Desenvolupament del discurs:
- Desenvolupament temàtic: Manteniment del tema. Correferència, elipsis, repetició, reformulació i èmfasis. Canvi temàtic (disgressió i recuperació de tema)
- Manteniment i seguiment del discurs oral: presa, manteniment i cessió del torn de paraula, suport, demostració d'enteniment, petició d'aclariment.
3. Conclusió del discurs: resum i recapitulació. Indicació de tancament textual. Tancament textual.
4. L'entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d'entonació.
5. La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels patrons de puntuació.
Observacions:
Curs subvencionat cofinançat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Per a més informació es pot posar en contacte a formacio@cepta.es o bé trucant al 977211966.
Requirements:
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
1-Fotocòpia del DNI
2-Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
3-Fotocòpia de l' última nòmina, rebut d'autònom o targeta de l’atur (segons el cas)
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
Lliure

Quan

dimarts, 19 de setembre, 2017
Hores: 75
Dimarts i dijous de 18:00 a 22:00

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta