Anglès B1.B

Dilluns, dimecres i divendres de 16:00 a 20:00

Objectius

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Competències pragmàtiques: funcional i discursiva
Comprensió oral
- Comprendre el sentit general, els punts principals i informació específica de textos orals (intervencions, debats, conferències, instruccions, narracions) sobre temes generals, d'actualitat o de la seva especialitat, transmesos de viva veu, en un registre estàndard, de manera clara, a velocitat mitjana i amb possibilitat d'aclariments.
- Comprendre i identificar la informació essencial, els punts principals i els detalls rellevants de textos orals emesos per mitjans tècnics, sobre assumptes de caràcter general, d'actualitat o relacionats amb la seva especialitat, en registre estàndard, de forma clara, a velocitat mitja i amb possibilitat d'algun aclariment o repetició.
Expressió oral
- Expresar-se adequadament, amb eficàcia i amb raonable fluidesa, precisió i correcció en una àmplia gama de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i aconteixements, transmetent informació, presentant un tema conegut i justificant les pròpies opinions.
- Plantejar el discurs de manera coherent i clara, organitzat i cohesionat amb flexibilitat, encara que de manera senzilla, podent ser evident l'accent extranger i les pauses per a plantejar el discurs o corregir errors.
Comprensió escrita
- Identificar el tema, els punts principals, el fil argumental, els detalls rellevants i les conclusions de textos clars i ben organitzats sobre temes generals actuals o relacionats amb la seva especialitat, així com d'instruccions fàcils, reconeixent el tipus de text i el registre estàndard, formal o informal.
- Localitzar informació específica en textos més extensos, procedents de diferents fonts, amb la finalitat de realitzar una tasca concreta.
Expressió escrita
- Escriure textos senzills sobre temes quotidians o d'interés personal, adequats a la situació de comunicació, raonablement correctes i amb un repertori d'elements lingüístics suficients per a donar i transmetre informació, expressar opinions, sentiments i impressions personals, narrar, descriure, justificar, parafrasejar i sintetitzar informació de manera coherent i amb una organització i cohesió senzilles però eficaces
Interacció oral i escrita
- Participar i reaccionar de manera adequada, amb certa seguretat i fluidesa en una amplia gama de situacions, incloses les poc habituals i sobre asumptes d'actualitat, que requereixin intercanvi d'opinions i d'informació detallada, comprenent quasi tot el que es diu al seu voltant, sempre que es pronunciï amb claredat, no s'usi un llenguatge molt idiomàtic i existeixi la possibilitat d'algun aclariment i cooperació per part dels interlocutors.
- Comprendre i escriure notes, missatges o cartes per a transmetre informació i idees suficientement precises sobre temes concrets o aconteixements, reals o imaginaris, adequant-se a la situació de comunicació, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit i cuidant la coherència i cohesió dels textos.
Competència sociocultural i sociolingüística
- Ampliar i diversificar el coneixement de les característiques socials i culturals fonamentals de la llengua extrangera per a comprendre i interpretar millor cultures diferents a la pròpia i la llengua objecte d'estudi.
- Valorar la llengua estrangera com a mitjà per a accedir a altres coneixements i cultures i reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació i enteniment internacional en un món multicultural, prenent consciència de les similituds i diferències entre les diferents cultures.
Competència lingüística
- Utilitzar un repertori de recursos lingüístics senzill però suficient per a abordar, amb raonable precisió i fluidesa encara que amb algun dubte o circumloqui, una amplia gama de situacions, funcions i temes.
- Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d'ús lingüístic per a parlar i escriure de forma senzilla, però coherent i correcta, per a comprendre textos, orals i escrits, i reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.
Competència estratègica
- Adquirir i desenvolupar estratègies d'aprenentatge diverses, utilitzant tots els mitjans al seu abast, incloses les tecnologíes de la informació i la comunicació, amb la finalitat d'utilitzar la llengua extrangera de forma autònoma i per a seguir progressant en el seu aprenentatge.
- Afermar estratègies d'autoavaluació en l'adquisició de la competència comunicativa en la lengua estrangera, amb actituts d'iniciativa, confiança i responsabilitat en aquest procés.

Adreçat a

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.
•Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
•Persones en situació d'atur i treballadors de l’Administració Pública. Aquests col•lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, pel que no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre TSF/223/2016, de 23 d’agost
Temari:
A. Competències lingüístiques
A.1 Continguts lèxico-semàntics
1. Vocabulari
2.Formació de paraules
3.Significat
A.2 Continguts gramaticals
En aquest nivell es revisen i s'amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors.
1. Oració
2. Noms i adjectius
3. Determinants
4. Pronoms
5. Verbs
6. Adverbis
7. Enllaços
A.3 Continguts ortogràfics
1. Sistematització de l'ús de les lletres majúscules
2. Ortografia acurada del vocabulari d'ús.
3. Puntuació: punt i seguit, punt i a part, coma, dos punts, punt i coma, punt interrogatiu, punt exclamatiu. Revisió i consolidació.
4. Signes auxiliars:cometes, parèntesi, apòstrof. Revisió i consolidació.
A.4 Continguts fonètics i fonològics
1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs i triftongs que presenten més dificultat.
2. Insistència en els processos propis de la llengua que presenten més dificultat:
3. Vocals i consonants mudes (dumb, island, castle).
4. Accent i atonicitat dels elements de l'oració pel seu significat. Accent emfàtic (Who bought this? - I did). Revisió i consolidació
5. Entonació (ascendent, descendent, mixtes) per a les funcions comunicatives treballades en els diferents tipus d'oracions. Entonació de "tag questions". Revisió i consolidació.
6. Accent d'intensitat i reconeixement de les síl•labes tòniques en formes simples i en compostos (window-shopping). Canvi de l'accent d'intensitat en nom i verb (a record, to record).
7. Ritme: reconeixement i producció de síl•labes tòniques i àtones; regularitat rítmica de les primeres. Enllaços. Revisió i ampliació.
8. Correspondència entre fonemes i lletres / signes. Reconeixement de la representació gràfica en el diccionari. Insistència en les grafies que presenten més dificultat (-ough: although, Cough, enough; -augh: laugh, taught; ei: receive, leisure; ie: scientist). Paraules pròximes formalment que solen produir dificultat. Homòfons i homògrafs freqüents.
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
Continguts sociolingüístics i socioculturals
En aquest nivell s'aprofunditza en el reconeixement i la comprensió de la diferència cultural, afiançant així una consciència intercultural fonamentada en la consideració de les similituts i diferències entre la cultura de la llengua d'estudi i la pròpia. Amb aquesta finalitat, els continguts socioculturals s'aniràn adquirint gradualment, integrats en el desenvolupament de les activitats comunicatives.
A continuació es detallen les àrees de la cultura i societat de la llengua objecte d'estudi:
1. Vida quotidiana:
2. Activitats de lleure:
3. Relacions humanes i socials:
4. Condicions de vida i treball:
5. Valors, creences i actituds:
6. Llenguatge corporal:
7. Convencions socials:
8. Geografia bàsica:
COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
C.1 Continguts funcionals
1. Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura:
2. Funcions o actes de parla compromissoris, relacionats amb l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió:
3. Funcions o actes de parla directius que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si es un acte verbal com una acció d'un altra característica:
4. Funcions o actes de parla fàctics i solidaris que es realitzen per a establir o mantenir el contacte social i expressar actituts amb respecte als demés:
5. Funcions o actes de parla expressius amb els que s'expressen actituts i sentiments davant determinades situacions:
COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.
1. Tipus i format de text.
2. Varietat de llengua.
3. Registre.
4. Tema. Enfoc i contingut:
5. Context espai-temporal
COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text: .
1. Inici del discurs:
2.Desenvolupament del discurs
3. Conclusió del discurs:
4. Manteniment i seguiment del discurs oral:
5. L'entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.
6. La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit: ús dels signes de puntuació.
Observacions:
Curs subvencionat, cofinançat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Per a més informació es pot posar en contacte a formacio@cepta.es o bé trucant al 977211966
Requirements:
- Entregar la documentació requerida previ a l'inici del curs.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
Si estàs en actiu
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia de la última nòmina sencera, on ha d'aparèixer la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de la empresa

Si ets autònom (freelance)
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms

Si estàs en situació d'atur
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d'inscripció de demanda de feina del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
•Fotocòpia d'algun document on aparegui el Núm. d ‘afiliació a la Seguretat Social
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
Lliure

Quan

dimecres, 17 de juny, 2020
Hores: 60
Dilluns, dimecres i divendres de 16:00 a 20:00

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta