Anglès B1.C

Dimarts i dijous de 18:00 a 21:30

Curs subvencionat cofinançat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Per a més informació es pot posar en contacte a formacio@cepta.es o bé trucant al 977242313.

Adreçat a

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.
- Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
- Persones en situació d’atur i treballadors de l’Administració Pública. Aquests col·lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO 212/2012 de 13 de juliol.
Temari:
A. competències lingüístiques
A.1 Continguts lexicosemàntics
1. Vocabulari: Ampliació del vocabulari. Reconeixement d'expressions. Comparacions estereotipades . Sintagmes lexicalitzats. Col·locacions d'ús freqüent amb certs verbs. Verbs amb particular d'ús freqüent. Dites i expressions
2. Formació de paraules
3. Significat
- Paraules sinònimes de significat proper
- Hiperònims de vocabulari
- Paraules antònimes usuals
- Polisèmia i doble sentit en paraules
- Paraules britàniques / americanes
A.2 Continguts gramaticals
En aquest nivell es revisen i s'amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors. A continuació es destaquen alguns aspectes nous.
1. Oració
- Actitud del parlant i modalitats d'oració simple
- Ordre i alteracions en cada tipus d'oració
- Oracions interrogatives
- "Tag questions" i "Tag responses".
- Consolidació de les oracions exclamatives.
- Oracions impersonals
- Subordinació adverbial
- Oracions desideratives
2. Noms i adjectius (Revisisó i ampliació)
Nom
Adjectius i altres complements del nom
3. Determinants
4. Pronoms
5. Verbs
6. Adverbis
7. Enllaços
Conjuncions i locucions conjuntives
A.3 Continguts ortogràfics (revisió, ampliació i consolidació)
1. Sistematització de l'ús de les lletres majúscules
2. Ortografia acurada del vocabulari d'ús.
3. Puntuació
4. Signes auxiliars
A.4 Continguts fonètics i fonològics
1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics.
2. Insistència en els processos propis de la llengua que presenten més dificultat:
3. Vocals i consonants mudes
4. Accent i atonicitat dels elements de l'oració pel seu significat.
5. Entonació.
6. Accent d'intensitat i reconeixement de les síl·labes tòniques en formes simples i en compostos
7. Ritme
8. Correspondència entre fonemes i lletres / signes.
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
Continguts sociolingüístics i socioculturals (revisió, ampliació i consolidació)
1. Vida quotidiana
2. Activitats de lleure
3. Relacions humanes i socials
4. Condicions de vida i treball
5. Valors, creences i actituds:
6. Llenguatge corporal
7. Convencions socials
8. Geografia bàsica: Clima i medi ambient.
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
C.1 Continguts funcionals
C.2 Continguts discursius
COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.
1. Tipus i format de text.
2. Varietat de llengua.
3. Registre.
4. Tema. Enfocament i contingut: selecció lèxica, d'estructures sintàctiques i de contingut rellevant.
5. Context espai-temporal:
COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text: inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. (revisió, ampliació i consolidació)
1. Inici del discurs
2. Desenvolupament del discurs:
3. Conclusió del discurs
4. Manteniment i seguiment del discurs oral:
5. L'entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.
6. La puntuació com a recurs de cohesió del text
Requirements:
- Entregar la documentació requerida previ a l'inici del curs.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
1-Fotocòpia del DNI
2-Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
3-Fotocòpia de l' última nòmina, rebut d'autònom o targeta de l’atur (segons el cas)
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
Lliure

Quan

dimarts, 18 d’abril, 2017
Hores: 60
Dimarts i dijous de 18:00 a 21:30

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta