Anglès B2.D

Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:30

Curs subvencionat cofinançat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Per a més informació es pot posar en contacte a formacio@cepta.es o bé trucant al 977211966.

Adreçat a

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.
- Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
- Persones en situació d’atur i treballadors de l’Administració Pública. Aquests col·lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO 212/2012 de 13 de juliol.
Temari:
CONTINGUTS
A. competències lingüístiques
A.1 Continguts lexicosemàntics (repàs, ampliació i consolidació)
1. Vocabulari
- Ampliació
- Reconeixement d'expressions i vocabulari de l'anglès col·loquial.
- Comparacions estereotipades
- Sintagmes lexicalitzats i seqüències estereotipades
- Col·locacions amb certs verbs
- Verbs amb particular i expressions idiomàtiques amb aquests verbs
- Dites i expressions
2. Formació de paraules
- Per composició
- Adjectius compostos
- A partir de verbs amb partícula
- Nominalització
- Sigles i abreviatures d'ús freqüent
3. Significat
- Paraules sinònimes de significat proper
- Hiperònims
- Paraules antònimes usuals
- Polisèmia i doble sentit
- Paraules britàniques / americanes
A.2 Continguts gramaticals
En aquest nivell es revisen i s'amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors. A continuació es destaquen alguns aspectes nous.
1. Oració (repàs i ampliació)
2. Noms i adjectius (repàs, ampliació i consolidació)
Nom
Adjectius i altres complements del nom
3. Determinants (repàs, ampliació i consolidació)
4. Pronoms (repàs, ampliació i consolidació)
5. Verbs (repàs, ampliació i consolidació)
6. Adverbis (repàs, ampliació i consolidació)
7. Enllaços (repàs, ampliació i consolidació)
Conjuncions i locucions conjuntives
Preposicions
A.3 Continguts ortogràfics (repàs, ampliació i consolidació)
1. Sistematització de l'ús de les lletres majúscules
2. Ortografia acurada del vocabulari d'ús.
3. Puntuació
4. Signes auxiliars
A.4 Continguts fonètics i fonològics (repàs, ampliació i consolidació)
1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs i triftongs que presenten més dificultat.
2. Insistència en els processos propis de la llengua que presenten més dificultat
3. Vocals i consonants mudes
4. Accent i atonicitat dels elements de l'oració pel seu significat.
5. Entonació
6. Accent d'intensitat i reconeixement de les síl·labes tòniques en formes simples i en compostos
7. Ritme
8. Correspondència entre fonemes i lletres / signes.
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
Continguts sociolingüístics i socioculturals (repàs, ampliació i consolidació)
1. Vida quotidiana
2. Activitats de lleure
3. Relacions humanes i socials
4. Condicions de vida i treball
5. Valors, creences i actituds
6. Llenguatge corporal
7. Convencions socials
8. Geografia bàsica
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
C.1 Continguts funcionals (repàs, ampliació i consolidació)
- Funcions o actes de parla assertius, compromissoris, directius, fàctics, solidaris i expressius
C.2 Continguts discursius (repàs, ampliació i consolidació)
COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.
1. Tipus i format de text.
2. Varietat de llengua.
3. Registre.
4. Tema.
5. Context espai-temporal
Tipologia textual
- Textos receptius i productius escrits, orals
COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text: inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual. (repàs, ampliació i consolidació)
1. Inici del discurs
2. Desenvolupament del discurs
3. Conclusió del discurs
4. Manteniment i seguiment del discurs oral
5. L'entonació com a recurs de cohesió del text oral
6. La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit
Requirements:
- Entregar la documentació requerida previ a l'inici del curs.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
1-Fotocòpia del DNI
2-Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
3-Fotocòpia de l' última nòmina, rebut d'autònom o targeta de l’atur (segons el cas)
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
Lliure

Quan

dilluns, 24 d’abril, 2017
Hores: 60
Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:30

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta