Comunicació Efectiva i Treball en Equip UF0346

dilluns, dimecres i dijous de 18:00 a 22:00

Objectius

- Aplicar habilitats personals i socials en processos de gestió de recursos humans.
- Aplicar les tècniques i habilitats del lideratge per afavorir la integració i l'eficiència del treball en equip i impedir l'aparició de conflictes.

Adreçat a

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.
- Persones que cotitzen per Regim General o Autònom.
- Persones en situació d'atur
Temari:
1. Habilitats personals i socials
- Definició d'habilitat personal i social.
▫ Habilitats innates.
▫ Conductes apreses.
- Habilitats socials d'especial interès en l'àmbit laboral.
▫ Iniciativa.
▫ Comunicació.
▫ Empatia.
▫ Capacitat de treball en equip.
▫ Flexibilitat.
▫ Assertivitat.
▫ Altres habilitats.
2. La comunicació a l'empresa
- Importància de la comunicació a l'empresa. Avantatges i inconvenients
▫ Comunicació formal.
▫ Comunicació informal.
- Funció estratègica de la comunicació.
▫ Transmissora de la cultura empresarial.
▫ Font de motivació del personal.
▫ Facilitadora del treball en equip i la resolució de conflictes.
- Tipus de comunicació existents.
▫ Per la forma de comunicació
▫ Pel temps en que transcorren.
▫ Per l'àmbit en que es desenvolupen.
▫ Pel tipus d'individus al que es dirigeix.
▫ Per qui dirigeix la comunicació.
▫ Pel tipus de missatge que comunica.
3. Lideratge i treball en equip
- Perfil competencial del líder.
▫ Habilitats personals i socials.
▫ Valors.
- Funcions essencials del líder.
▫ Estratègiques.
▫ Organitzatives.
▫ Operatives.
▫ Tècniques.
▫ Representatives.
▫ Mediadores.
▫ Altres.
- Funcions complementaries del líder.
▫ Símbol.
▫ Substitut.
▫ Ideòleg.
- Concepte de treball en equip. Diferències.
▫ Definició de treball en equip.
▫ Definició d'equip de treball.
- Aventatges del treball en equip.
▫ Suma i intercanvi de coneixements.
▫ Cooperació i col•laboració en la tasca.
▫ Sinèrgia per a la consecució d'objectius i fites.
- Tècniques i habilitats personals i socials necessàries per al treball en equip.
▫ Lideratge.
▫ Comunicació.
▫ Coordinació.
▫ Col•laboració.
▫ Altres tècniques.
4. La motivació a l'empresa.
- Teories de la motivació.
▫ Teoríes de contingut: Maslow, Mc. Gregor, Herzberg, Aldefer, Mc.Clelland, altres autors.
▫ Teories de procès: Vroom, Adams, Skinner.
- Tipus de motivació i estàndards d'eficacia.
▫ Individual.
▫ Col•lectiva.
▫ Econòmica.
▫ No dineraria.
5. Tècniques d'evitació i resolució de conflictes
- Habilitats personals i socials necessaries.
▫ Comunicació efectiva.
▫ Orientació a la tolerancia.
▫ Utilització de les emocions.
▫ Cooperació i col•laboració.
▫ Altres tècniques.
6. L'orientació al canvi
- Principals inconvenients i resistència al canvi.
▫ No es reconeix la necessitat de canvi.
▫ Por al que ens és desconegut.
▫ Recel sobre les finalitats que persegueix el canvi.
▫ Temor als problemes tècnics i organitzacionals que planteja.
▫ Dubtes sobre la pròpia capacitat d'adaptació.
▫ Sentiment de pèrdua de poder, individual i/o grupal
▫ Altres inconvenients.
- Habilitats personals i socials necessàries per a la motivació al canvi.
▫ Lideratge.
▫ Comunicació i informació efectiva.
▫ Actitud positiva, destacar els beneficis del canvi.
▫ Fites i objectius clars i possibles.
▫ Coordinació i control d'objectius.
▫ Retroalimentació (Feedback) puntual de la consecució d'objectius i fites.
Observacions:
- Unitat formativa pertanyent a certificat de professionalitat de nivell 3
- Curs subvencionat, cofinançat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Per a més informació es pot posar en contacte amb nosaltres a formacio@cepta.es o bé trucant al 977211966
Requirements:
-Entregar la docuemntació requerida previ a l'inici del curs
- Donat que aquest curs es part d'un Certificat de Professionalitat, a més l'alumne haurà d'acreditar i demostrar algun dels següents requisits:
•Estar en possessió de la titulació de Batxillerat o equivalent.
•Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivel 3).
•Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia.
•Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
•Tenir superada la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys i/o de 45 anys.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
Si estàs en actiu
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia de la última nòmina sencera, on ha d'aparèixer la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de la empresa

Si ets autònom (freelance)
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms

Si estàs en situació d'atur
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d'inscripció de demanda de feina del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
•Fotocòpia d'algun document on aparegui el Núm. d ‘afiliació a la Seguretat Social

- Fotocòpia titulació acadèmica
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
Lliure

Quan

dilluns, 29 de maig, 2017
Hores: 60
dilluns, dimecres i dijous de 18:00 a 22:00

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta