Comunicació en les Relacions Professionals UF0520

dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 22:00

Curs subvencionat, cofinançat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. PEr a més informació es pot posar en contacte amb nosaltres a formacio@cepta.es o bé trucant al 977211966

Objectius

- Aplicar tècniques de comunicació efectiva, en situacions de relacions professionals amb persones internes o externes de l'organització, seleccionant les pautes d'actuació apropiades en funció dels diferents elements, barreres, dificultats i alteracions.
- Aplicar pautes de comportament assertiu en processos de comunicació en grups de treball, utilizant-les en funció de diferents situacions professionals relacionades amb les activitats de suport administratiu.
- Aplicar pautes bàsiques d'actuació per al tractament de situacions de conflicte en l'actuació professional, tenint en compte diferents comportaments i les seves possibles conseqüències.

Adreçat a

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personal o profesionalment.
•Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
•Persones en situació d'atur Aquest col·lectiu té l'accés limitat a aquest Pla de Formació, pel que no tindràn garantida la plaça fins que portin la documentació presencialment en el Centre de Formació i es comprovi que no s'excedeixi la limitació estipulada per l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d’agost
Temari:
1. Processos i tècniques de comunicació en situacions professionals de recepció i transmissió d'informació
– La comunicació com a procés.
▫ Funcions.
▫ Elements.
▫ Diferència entre informació i comunicació.
▫ Fases de la comunicació.
▫ Llenguatges utilitzats per a comunicacions.
▫ Classes de comunicació: auditives, visuals i tàctils.
▫ Selecció i organització del contingut de missatges.
– Tècniques de comunicació efectiva.
▫ Factors que influeixen en els comportaments i senyals d'escolta.
▫ Barreres i dificultats.
▫ Solucions.
▫ Comunicacions eficaces: feed-back, escolta empàtica i activa.
– La comunicació i l'empresa.
▫ Principis de la comunicació.
▫ Formes de comunicació a l'empresa: interna i externa.
▫ Comunicacions internes: verticals, transversals i formals i informals.
▫ Comunicacions externes: entrada i sortida.
▫ Mitjans utilitzats en les comunicacions empresarials.
▫ Comunicacions urgents.
– Els fluxes de comunicació:
▫ Diagrames de fluxe.
▫ Informació gràfica.
– Pautes de comunicació i imatge corporativa.
2. Pautes de comportament assertiu en situacions de treball
– Estils de resposta en la interacció verbal:
▫ Assertiu
▫ Agressiu.
▫ No assertiu.
– El comportament verbal.
– El comportament no verbal.
– Principals tècniques d'assertivitat: disc ratllat, banc de boira, asserció negativa, interrogació negativa, autorrevelació, lliure informació, compromís viable.
3. Els conflictes amb persones internes o externes de l'empresa
– El conflicte en les relacions de treball.
▫ Característiques dels conflictes.
▫ Tipus de conflictes: grupal, individual, normatiu econòmic, pacífic, violent, positiu, negatiu.
– Tractament dels conflictes.
▫ Identificació del conflicte.
▫ Causes i conseqüències dels conflictes.
▫ Conflictes relacionats amb la tasca.
▫ Conflictes relacionats amb les relacions interpersonals.
▫ Comportaments i senyals bàsiques.
▫ Pautes d'actuació personal com a forma de solució: el diàleg.
▫ El conflicte com a oportunitat de canvi.
Observacions:
Unitat formativa pertanyent a certificat de professionalitat de nivell 1
Requirements:
Donat que aquest curs pertany a un Certificat de Professionalitat, a més l'alumne haurà d'acreditar i demostrar algu dels següents requisits:
•Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent.
•Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu.
•Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa familia.
•Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mig o bé haver superat les corresponents probes d'accés regulades per les administracions educatives.
•Tenir superada la proba d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
Si estàs en actiu
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia de la última nòmina sencera, on ha d'aparèixer la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de la empresa

Si ets autònom (freelance)
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms

Si estàs en situació d'atur
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d'inscripció de demanda de feina del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
•Fotocòpia d'algun document on apareixi el Núm. d'afiliació a la Seguretat Social
- Fotocòpia de la titulació acadèmica
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
Lliure

Quan

dilluns, 18 de setembre, 2017
Hores: 50
dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 22:00

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta