Francès A2.A

Dimarts i dijous de 18:30 a 22:00

Curs subvencionat, cofinançat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. PEr a més informació es pot posar en contacte amb nosaltres a formacio@cepta.es o bé trucant al 977211966

Objectius

Capacitar a l'alumnat per utilitzar l'idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Adreçat a

El curs està adreçat a tots els laumens interessats en el tema personal o professionalment.
- Persones que cotitzen per Règim Genenral o Autònom.
- Persones en situació d'atur i persones treballadores de l'Administració Pública. Aquests col·lectius tenen l'accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s'eccedeix la limitació estipulada per l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d’agost.
Temari:
LEÇON 1:
Grammaire: Le futur
La comparaison des qualités, des quantités et des actions
Vocabulaire: Le travail, l'éducation et la formation, le changement
Situacions orales: Parler du futur à propos de domaines déjà étudiés
Faire des projets
Exprimer l'inquiétude, rassurer
Faire une proposition
Phonétique: Différenciation des voyelles nasales
Écrit: Compréhension de comptes rendus
Rédaction de la partie "etudes et formation d'un CV"
Développer brièvement une opinion sur un sujet d'éducation
Civilisation: L'enseignement en France
LEÇON 2
Grammaire: Les pronoms "y" et "en"
L'expression de la condition
Vocabulaire: L'entreprise, le travail
Situations orales: Relater le contenui d'un bref article de presse, faire un bref commentaire de cet article
Choix et achat d'un vêtement
Exprimer des goûts et des préférences
Faire des suppositions
Phonétique: Rythme et enchaînent
Pronom "en"
Écrit: compréhension: extraits de magazines: exemples de création de petites entreprises
Lettre de demande d'emploi
Rédaction de la partie "expérience professionnelle d'un CV", lettre de motivation
Civilisation: Le travail en France
LEÇON 3:
Grammaire: Le subjonctif (emploi lié à quelques verbes)
L'expression de la quantité
Vocabulaire: L'administration, la politique
Situations orales: Exposer brièvement un fait et porter un jugement sur ce fait
Accuser, défendre quelqu'un
Interdire, demander une autorisation
Poposer de faire quelque chose, refuser, insister
Phonétique: Diffe´renciation des formes du présent de l'indicatif et du subjonctif
Écrit: compréhension: extraits de presse: articles relatant des interdictions/Articles de presse sur la vie politique
Rédaction: Contester ou approuver une décisison ou un fait
Civilisation: l'organisation administrative et politique de la France
LEÇON 4
Grammaire: Les prepositions relatives introduites par "que, qui, où"
Les adverbes
La forme "en+participe présent"
Vocabulaire: La télevision et la radio
La presse écrite
Situations orales: Donner son avis sur un programme de télévision ou de radio/ choisir un programme
Donner des instructions
Porter un toast
Accueillir quelqu'un
Raconter une histoire
Phonétique: formes familières contractées "t'es où?" /Intonation de la surprise
Écrit: Programme de télévision, articles de presse: événements insolites
Faire un programme, présenter un faite d'aprés les indications orales
Civilisation: la télévision et la presse en France
LEÇON 5
Grammaire: Emploi et conjugaison des quatre temps de l'indicatif: le présent, passé composé, imparfait et futur
Vocabulaire: L'apprentissage d'une langue étrangère
Connaissance et souvenir
Situations orales: Parler de son apprentissage du français langue étrangère
Raconter une rencontre et ses circonstances
Demander et donner des nouvelles de quelqu'un
Dire si on connaît, si on se souvient
Choisir une activité de loisir
Prononciation: Rythmes de la construction négative
Prononciation des participes passés en [y]
marques du présent, du passé composé et du futur
Écrit: test sur les façons d'apprendre
Lettre de prise de contact
Récit de rencontres
Rédaction de lettres ou de messages de prise de contact
Civilisation: Les rencontres et modes de comportements /La vie de quartier dans les grandes villes /Les relations amicales
LEÇON 6
Grammaire: Les pronoms objets directs/indirects
Vocabulaire: la fête et les animations locales
La cuisine
Situations orales: Parler d'une fête
Exposer une recette de cuisine
Retrouver quelqu'un /Aborder quelqu'un
Exprimer des goûts et des préférences
Prononciation: L'enchaînement des groupes avec pronoms compléments
Écrit: Programme et descriptif de fête- Célébrations
Compréhension et rédaction de recettes de cuisine
Rédaction d'un projet de fête
Civilisation: Le calendrier-Temps forts et animations de la ville de Bourges
Fêtes traditionnelles importés;fêtes francophones
Une repas de fête
LEÇON 7
Grammaire: Le conditionnel présent: expression de l'hypothèse / demande polie/ suggestions et conseils
Vocabulaire: Mouvements et déplacements
Rire et plaisanterie
Les jeux
Situations orales: Commenter une information en faisant une hypothèse
Raconter une anecdote, une histoire drôle
Proposer quelque chose / Réagir à une proposition
Prononciation: Différenciation du futur et du conditionnel
Ecrit: Nouvelles brèves de presse / Récrit d'une anecdote
Civilisation: L'art au début du Xxe siècle
LEÇON 8
Grammaire: Les constructions du discours rapporté. Les constructions "faire+verbe" et "laisser+verbe"
Vocabulaire: Le caractère et la personnalité
Situations orales: Décrire le caractère ou le comportement d'une personne. Parler de ses habitudes de vie
Prononciation: Différenciation [ã] - [a]
Écrit:Tests de psychologie et tests à caractère sociologique. Rédiger des conseils
Civilisation: Images et expressions verbales liées aux couleurs.
LEÇON 9
Grammaire: Le subjonctif présent après les verbes exprimant
Vocabulaire: Exploits et aventures/Réussite et échec
Situations orales: Raconter un échec ou une aventure
Prononciation: Différenciation du présent de l'inidcatif et du présent du subjonctif
Écrit: Récits d'aventuriers / Articles de presse
Civilisation: L'aventure aujourd'hui
LEÇON 10
Grammaire: Les pronoms possessifs
Vocabulaire: Les âches quotidiennes
Situations orales: Parler de ses activités quotidiennes
Prononciation: les sons [v] et [f]
Écrit: Sondage sur les tâches ménagères
Civilisation: Les Français et les tâches ménagères
LEÇON 11
Grammaire:Les pronoms démostratifs
Vocabulaire: Les objets de la maison. La descriptions d'un objet. L'argent
Situations orales: Décrire un objet
Prononciation: les sons [s] et [z]
Écrit: Site d'achat sur Internet. Distributeurs automatiques
Civilisation: Comportements et habitudes en matière d'argent
LEÇON 12
Grammaire: Les formes de l'appréciation: trop/pas assez-si...que...
Vocabulaire: Les professions. Les accidents et les incidents
Situations orales: Parler d'une activité professionnelle
Prononciation: le son [r]. Rythme des constructions appréciatives
Écrit:Test de competénce. Declaration et constt d'accident.
Requirements:
- Entregar la documentació requerida previ a l'inici del curs.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
Si estàs en actiu
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia de la última nòmina sencera, on ha d'aparèixer la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de la empresa

Si ets autònom (freelance)
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms

Si estàs en situació d'atur
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d'inscripció de demanda de feina del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
•Fotocòpia d'algun document on aparegui el Núm. d ‘afiliació a la Seguretat Social
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
Lliure

Quan

dijous, 14 de setembre, 2017
Hores: 75
Dimarts i dijous de 18:30 a 22:00

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta