Gestió de Recursos Humans MF0238

Dimarts i dijous de 18:00 a 22:00

Curs subvencionat, cofinançat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Per a més informació es pot posar en contacte amb nosaltres a formacio@cepta.es o bé trucant al 977211966

Objectius

- Aplicar procediments administratius en processos de selecció de recursos humans, utilitzant els mètodes i sistemes més adequats.
- Aplicar procediments administratius de gestió de la formació, per a introduir processos de millora continua en la capacitació dels recursos humans utilitzant els mètodes i sistemes més adequats.
- Aplicar procediments administratius per a la gestió d'ascensos i promoció del desenvolupament professional i personal.
- Aplicar habilitats personals i socials en processos de gestió de recursos humans.
- Aplicar les tècniques i habilitats del lideratge per afavorir la integració i l'eficiència del treball en equip i impedir l'aparició de conflictes.
- Analitzar les tècniques bàsiques de prevenció de riscos laborals i assegurar el seu compliment per part de les persones al seu càrreg.

Adreçat a

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.
•Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
•Persones en situació d'atur. Aquest col•lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, pel que no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre TSF/223/2016, de 23 d’agost
Temari:
Denominació: SUPORT ADMINISTRATIU A LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Còdi: UF0345
Durada: 60 hores
1. Organització del treball i Recursos Humans.
- Divisió del treball i funcions.
▫ Planificació d'objectius i fites.
▫ Anàlisi de necessitats.
▫ Determinació d'estructura organitzativa necessaria.
- Funcions específiques del Departament de Recursos Humans.
▫ Anàlisi del lloc de treball. Tècniques.
▫ Descripció del lloc de treball.
▫ Planificació de plantilles
2. Reclutament i selecció de personal.
- Detecció de necessitats de contractació.
▫ A l'empresa privada: Formularis d'Anàlisi i Descripció del Lloc de Treball i altres formes de detecció.
▫ En l'àmbit de l'Administració Pública: Oferta Pública de Feina.
- Determinació del perfil del candidat i oferta de feina.
▫ Informació rellevant sobre el perfil del candidat.
▫ Tipus de comunicació, en funció del mitjà de publicació de l'oferta.
▫ Mitjans de comunicació més adequats, depenent del lloc ofertat.
- Suport documental i informàtic en el procés de selecció.
▫ Sol•licituds i currículums rebuts.
- Citació dels candidats a les proves de selecció.
▫ A l'empresa privada (per l'aplicació de proves tècniques i/o psicotècniques i entrevistes).
▫ A l'Administració pública (per a la presentació als exercicis de l'oposició en els termes assenyalats a la convocatòria).
- Suport documental de les proves de selecció.
▫ Proves tècniques.
▫ Test psicotècnics.
▫ Dinàmiques grupals.
▫ Entrevistes.
- Documentació dels resultats de la selecció.
▫ Elaboració d'informes dels candidats.
▫ Comunicació a la persona seleccionada.
▫ Informació a la resta dels candidats.
▫ Assegurament de la confidencialitat de la documentació dels candidats, aplicant la normativa vigent.
3. La Formació de Recursos Humans.
- La Formació en el Pla Estratègic de l'Empresa.
▫ Recursos Humans.
▫ Recursos Materials.
▫ Recursos Tecnològics.
- Determinació de les necessitats de formació.
▫ Implicació interdepartamental.
▫ Previsió de recursos necessaris a curt, mig i llarg termini.
▫ Valoració de l'experiència disponible.
▫ Anàlisi de resultats de l'acompliment.
- El Projecte de Formació a l'empresa.
▫ Plans.
▫ Programes.
▫ Accions Formatives.
- Tipus de formació a impartir a l'empresa.
▫ Ingrés.
▫ Perfeccionament.
▫ Reciclatge.
▫ Polivalència.
▫ Desenvolupament directiu.
▫ Complementaria.
▫ Altres tipus.
- L'oferta formativa per a empreses i treballadors.
▫ Programes de formació de les Administracions Públiques.
▫ Sistemes de finançament, subvencions i/o bonificacions, aplicables a la formació.
- Gestió de la Formació.
▫ La comunicació i coordinació en el procés de formació.
▫ Infraestructura i recursos necessaris.
▫ El control de costos de la Formació.
▫ Resultats de la formació impartida. L'informe.
▫ Incorporació de dades de formació al sistema de gestió de recursos humans.
▫ Assegurament de la confidencialitat de les dades, respectant la normativa vigent.
4. Avaluació de l'acompliment del lloc de treball.
- Programes d'avaluació de l'acompliment del lloc de treball.
▫ Mètodes de valoració de llocs de treball.
▫ Sistemes de promoció de recursos humans.
- Els recursos humans com a capital humà.
▫ La capacitat.
▫ El compromís.
▫ L'acció.
▫ El talent individual.
- La Gestió del Talent.
▫ Sistemes de gestió del talent.
UNITAT FORMATIVA 2
Denominació: COMUNICACIÓ EFECTIVA I TREBALL EN EQUIP
Còdi: UF0346
Durada: 60 hores
1. Habilitats personals i socials.
- Definició d'habilitat personal i social.
▫ Habilitats innates.
▫ Conductes apreses.
- Habilitats socials d'especial interés en l'àmbit laboral.
▫ Iniciativa.
▫ Comunicació.
▫ Empatia.
▫ Capacitat de treball en equip.
▫ Flexibilitat.
▫ Assertivitat.
▫ Altres habilitats.
2. La comunicació a l'empresa.
- Importància de la comunicació a l'empresa. Avantatges i inconvenients
▫ Comunicació formal.
▫ Comunicació informal.
- Funció estratègica de la comunicació.
▫ Transmisora de la cultura empresarial.
▫ Font de motivació del personal.
▫ Facilitadora del treball en equip i la resolució de conflictes.
- Tipus de comunicació existents.
▫ Per la forma de comunicació.
▫ Pel temps en que transcorren.
▫ Per l'àmbit en que es desenvolupen.
▫ Pel tipus d'individus al que es dirigeixen.
▫ Per qui dirigeix la comunicació.
▫ Pel tipus de missatge que comunica.
3. Lideratge i treball en equip.
- Perfil competencial del líder.
▫ Habilitats personals i socials.
▫ Valors.
- Funcions essencials del líder.
▫ Estratègiques.
▫ Organitzatives.
▫ Operatives.
▫ Tècniques.
▫ Representatives.
▫ Mediadores.
▫ Altres.
- Funcions complementaries del líder.
▫ Símbol.
▫ Substitut.
▫ Ideòleg.
- Concepte de treball en equip. Diferències.
▫ Definició de treball en equip.
▫ Definició d'equip de treball.
- Avantatges del treball en equip.
▫ Suma i intercanvi de coneixements.
▫ Cooperació i col•laboració en la tasca.
▫ Sinèrgia per a la consecució d'objectius i fites
- Tècniques i habilitats personals i socials necessaries per al treball en equip.
▫ Lideratge.
▫ Comunicació.
▫ Coordinació.
▫ Col•laboració.
▫ Altres tècniques.
4. La motivació a l'empresa.
- Teories de la Motivació.
▫ Teories de contingut: Maslow, Mc. Gregor, Herzberg, Aldefer, Mc. Clelland, altres autors.
▫ Teories de procés: Vroom, Adams, Skinner.
- Tipus de motivació i estàndards d'eficàcia.
▫ Individual.
▫ Col•lectiva.
▫ Econòmica.
▫ No dineraria.
5. Tècniques d'evitació i resolució de conflictes.
- Habilitats personals i socials necessaries.
▫ Comunicació efectiva.
▫ Orientació a la tolerància.
▫ Utilització de les emocions.
▫ Cooperació i col•laboració.
▫ Altres tècniques.
6. La orientació al canvi.
- Principals inconvenients i resistència al canvi.
▫ No es reconeix la necessitat de canvi.
▫ Por al que ens és desconegut.
▫ Recel sobre les finalitats que persegueix el canvi.
▫ Temor als problemes tècnics i organitzacionals que planteja.
▫ Dubtes sobre la pròpia capacitat d'adaptació.
▫ Sentiment de pèrdua de poder, individual i/o grupal
▫ Altres inconvenients.
- Habilitats personals i socials necessaries per a la motivació al canvi.
▫ Lideratge.
▫ Comunicació i informació efectiva.
▫ Actitud positiva, destacar els beneficis del canvi.
▫ Fites i objectius clars i possibles.
▫ Coordinació i control d'objectius.
▫ Retroalimentació (Feedback) puntual de la consecució d'objectius i fites.
▫ Altres habilitats.


UNITAT FORMATIVA 3
Denominació: FUNCIÓ DEL COMANDAMENT INTERMEDI EN LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Còdi: UF0044
Durada: 30 hores
1. Fonaments bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
- El treball i la salut.
▫ Els riscos professionals i la seva prevenció.
▫ Factors de risc i tècniques preventives.
▫ Els accidents de treball i les enfermetats professionals.
▫ Altres riscos per a la salut dels treballadors.
- Les condicions de treball.
▫ Condicions de seguretat.
▫ El medi ambient de treball.
▫ L'organització i la càrrega de treball.
- Danys derivats del treball.
▫ Accidents.
▫ Incidents.
▫ Malalties professionals.
- Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
▫ Serveis de prevenció pròpis.
▫ Serveis de prevenció aliens.
▫ Assumpció personal de l'empresari.
▫ Serveis de prevenció mancomunats.
▫ Responsabilitats administratives.
▫ Responsabilitats penals.
2. El paper del comandament intermedi en la prevenció de riscos laborals.
- Integració de la prevenció de riscos laborals a l'estructura de l'organització.
▫ Gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.
▫ La prevenció de riscos laborals com a canvi a l'organització.
▫ Accions integradores i problemes habituals.
- Funcions dels comandaments intermedis en la prevenció de riscos laborals.
▫ Tipus de funcions.
▫ Activitats i tasques preventives específiques dels comandaments intermedis.
▫ Integració de la prevenció de riscos laborals en l'execució i supervisió de les activitats.
▫ Recomanacions per a integrar la funció de prevenció en l'equip de treball.
▫ Formació de l'equip de treball en prevenció de riscos laborals.
- Instruments del comandament intermedi per a la prevenció de riscos laborals.
3. Tècniques bàsiques de prevenció de riscos laborals per al comandament intermedi.
- Avaluació de riscos.
▫ Tipus d'avaluacions.
▫ Procés general d'avaluació.
▫ Mètodes d'avaluació.
- Control i registre d'actuacions.
▫ Inspeccions.
▫ Investigació de danys.
▫ Documentació preventiva.
▫ Pla d'auditoria.
▫ Aspectes reglamentaris.
▫ Elaboració de propostes de millora.
- Elaboració de plans d'emergència per als treballadors.
▫ Elements d'un pla d'emergència.
▫ Pla d'evacuació.
▫ Organització dels treballadors en una emergència.
▫ Normativa aplicable.
4. Tipus de risc i mesures preventives.
- Riscos lligats a les condicions de seguretat.
▫ Condicions generals dels locals.
▫ Ordre i neteja.
▫ Serveis higiènics.
▫ Senyalització de seguretat.
▫ Normativa aplicable.
- Riscos químics i elèctrics.
▫ Manipulació de productes químics.
▫ Equips de protecció individual contra el risc químic.
▫ Emmagatzematge de substàncies i preparats químics segons les seves característiques.
▫ Perills i lesions per risc elèctric.
▫ Sistemes de protecció contra contactes elèctrics.
▫ Equips de protecció individual contra el risc elèctric.
▫ Normativa aplicable.
- Riscos d'incendi i explosió.
▫ Factors determinants del foc.
▫ Mesures preventives: protecció passiva i activa.
▫ Sistemes de detecció, protecció i alarma.
▫ Extinció d'incendis.
▫ Equips de protecció individual i de lluita contra incendis.
▫ Normativa aplicable.
- Riscos lligats al medi ambient de treball.
▫ Riscos relacionats amb l'ambient tèrmic.
▫ Riscos relacionats amb el soroll i les vibracions.
▫ Equips de protecció individual contra els riscos lligats al medi ambient de treball.
▫ Normativa aplicable.
- Riscos ergonòmics i psicosocials.
▫ Càrrega de treball: esforços, postures, moviments repetitius, càrrega i fàtiga mental.
▫ Treball a torns i nocturn.
▫ Canvis en l'organització del treball i estil de direcció.
▫ Estrés.
▫ Violència i hostigament psicològic en el treball.
▫ Normativa aplicable.
5. Primers auxilis.
- Intervenció bàsica davant cremades, hemorragies, fractures, ferides i intoxicacions.
- Manteniment de farmacioles de primers auxilis.
- Intervenció i transport de ferits i malalts greus.
- Tècniques de reanimació cardiopulmonar.
Observacions:
Mòdul formatiu pertanyent a certificat de professionalitat de nivell 3
Requirements:
- Entregar la documentació requerida previ a l'inici del curs
- Donat que aquest curs es part d'un Certificat de Professionalitat, a més l'alumne haurà d'acreditar i demostrar algun dels següents requisits:
•Estar en possessió de la titulació de Batxillerat o equivalent.
•Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul formatiu (nivell 3).
•Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família.
•Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
•Tenir superada la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys i/o de 45 anys.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
Si estàs en actiu
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia de la última nòmina sencera, on ha d'aparèixer la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de la empresa

Si ets autònom (freelance)
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms

Si estàs en situació d'atur
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d'inscripció de demanda de feina del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
•Fotocòpia d'algun document on aparegui el Núm. d ‘afiliació a la Seguretat Social
- Fotocòpia de la titulació acadèmica
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
Lliure

Quan

dimarts, 20 de juny, 2017
Hores: 150
Dimarts i dijous de 18:00 a 22:00

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta