Personal control d'accés

dijous de 09:00-13:00h i de 15:00-19:00h

S’entén per personal de controlador d’accés a la persona que exerceix les funcions d’admissió i control de l’accés del públic a l’interior de determinats establiments, espectacles o activitats recreatives, i que depèn de la persona titular o organitzadora d'aquestes activitats.

Objectius

L’objectiu és habilitar com a personal de control d’accés per poder exercir les funcions
d’admissió i control d’accés del públic a l’interior de determinats establiments o espais
oberts al públic d’espectacles públics o activitats recreatives.

Adreçat a

A totes aquelles persones que vulguin formar-se per poder treballar com a controladors/es
d’accessos.
Temari:
PROGRAMA DEL MÒDUL DE CONEIXEMENT (35 HORES):
 Normativa aplicable i les funcions del personal de control d’accés a determinats
establiments d’espectacles i activitats recreatives.
 Principis d’igualtat i prohibició de discriminació d’accés.
 Mesures de seguretat en els establiments oberts al públic.
 Fulles de reclamació.
 Horaris de tancament.
 Menors d’edad.
 Armes als locals de concurrència pública.
PROGRAMA DEL MÒDUL DE CARÀCTER PRÀCTIC (25 HORES):
 Primers auxiliis.
 Formació sobre l’actuació a seguir en situacions de perill per a les persones.
 Desenvolupament de les habilitats i de les destreses necessàries en la interactuació
personal i adquisició de coneixements sobre els diferents perfils de conductes.
 Estudi i anàlisi dels problemes socials actuals.
 Formació sobre les tècniques bàsiques d’autocontrol i de defensa persona.
 Desenvolupament de les tècniques més adequades de control i seguretat en situacions
generals i específiques.
 Reconeixement de les situacions de risc.
Requirements:
Per a l’obtenció de l’habilitació necessària per exercir les funcions de personal de control
d’accés, es requereixen els requisits següents:
 Ser major d’edat.
 Tenir la ciutadania espanyola o d’algun dels països que integren la Unió Europea o estar
en possessió del permís de residència i treball corresponents.
 No haver estat condemnat per delictes contra les persones o el patrimoni.
 Estar en possessió com a mínim del títol d’EGB, graduat en educació secundària
obligatòria o formació professional de grau mitjà o qualsevol altre nivell igual o superior
que hagi estat homologat per l’administració educativa.
 Tenir uns coneixements bàsics de les llengües oficials de Catalunya, a fí de poder
atendre el públic que s’hi adreci en aquestes llengües.
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
540,00 EUR

Quan

dijous, 2 de març, 2017
dijous de 09:00-13:00h i de 15:00-19:00h

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta