Cursos

POLITIQUES D'IGUALTAT A L'EMPRESA

DILLUNS I DIMARTS DE 09:00 A 14:00H


Objectius

• Donar les principals claus a partir de les quals poder desenvolupar polítiques d’igualtat i no discri-minació en qualsevol tipus d’ organització.
• Situar els àmbits de risc legal derivats de la no adopció o incompliment de les obligacions jurídi-ques en matèria d’igualtat i els àmbits de desenvolupament econòmic que permetin optimitzar-ne l’adaptació.

Adreçat a

Al Comité d’igualtat de l’empresa i ha qualsevol persona de l’organització interessat/da en aquests temes.
Temari:

Mòdul 1: MARC CONCEPTUAL DE LES MESURES DE GESTIÓ EMPRESARIAL DE LA IGUAL-TAT.
• Introducció: les polítiques d’ igualtat i diversitat en el marc de la “nova gestió de persones”.
• La inclusió de la perspectiva de gènere com a imperatiu legal i el seu papel impulsor de les políti-ques d’igualtat en les polítiques de gestió de persones.
Mòdul 2: EL PLA D’IGUALTAT COM A MODEL METODOLÒGIC PER AL DESENVOLUPAMENT D’UNA POLÍTICA DE GESTIÓ DE PERSONES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE.
• Qui està obligat a elaborar un Pla d’Igualtat?
• Quin és l’abast del Pla d’Igualtat?
• Quin és el contingut del Pla d’ Igualtat?
• Quin és el procés d’elaboració d’un Pla d’Igualtat?
• S’ha de negociar el Pla d’Igualtat amb els representants dels treballadors?
Mòdul 3: LA INTEGRACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN L’ORGANITZACIÓ DEL TRE-BALL.
• Introducció: la diferència entre polítiques d’igualtat i polítiques en igualtat.
• La no discriminació en les polítiques de selecció, contractació i classificació professional.
• La no discriminació en les polítiques de promoció professional.
• La no discriminació en les polítiques retributives.
• Les polítiques de conciliació de la vida personal i laboral.
• La gestió de l’assetjament a l’empresa.
Mòdul 4: ELS COSTOS I BENEFICIS DE L’ ADOPCIÓ DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT.
• Les sancions per conducta discriminatòria.
• La transcendència del distintiu públic d’igualtat.
• Els beneficis empresarials vinculats a l’adopció de polítiques d’igualtat.
Advantages for companies:
Tots els cursos organitzats per Fundació Cepta de més de 6h podran ser bonificats segons el Nou Sistema de Formació continuada a través dels butlletins mensuals de cotització a la seguretat social. La Fundació Cepta ho tramitarà, gratuïtament, sempre i quan ens arribi la documentació necessària 10 dies abans de l'inici del curs
Requirements:
- Full d'inscripció
- Fotocòpia DNI
- Comprtovant de pagament
Documentació:
- Full d'inscripció
- Fotocòpia DNI
- Comprtovant de pagament
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
220,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
198,00 EUR

Quan

dilluns, 29 de juny, 2020
Hores: 10H
DILLUNS I DIMARTS DE 09:00 A 14:00H

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta