INFORMACIÓ ECONÓMICA I PRESSUPOSTÀRIA

 

CONVENIS / CONTRACTES 2016

La CEPTA participa amb diferents organismes públics en el desenvolupament de diferents projectes mitjançant la signatura de convenis que es detallen a continuació

Nom del projecte​Accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades a persones treballadores desocupades. FOAP 2015
​Parts signants​Servei Ocupació Catalunya - Cepta
​Objecte​Accions de formació d'oferta
​Duració​2015-2016
​Aportacions de les parts sobre el pressupost rovat​100% Servei d'Ocupació de Catalunya
​Nom del projecte​Formació Professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades                                          
​Parts signants​CFCC-Cepta
Duració2015-2016
Finançament​302.229,18 €
Aportacions de les parts sobre el pressupost
aprovat
​100% Consorci per a la Formació Continua de Catalunya
​Nom del projecte                                    ​Accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la garantia juvenil 
​Parts signants​CFCC-Cepta
​Objecte​Persones Joves de Garantia Juvenil
​Finançament​100.772,92 €
​Aportacions de les parts sobre el   pressupost aprovat                              ​100% Consorci per a la Formació Continua de Catalunya
​Nom del projecte                                                                               ​Accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col.laboració amb agències de col.locació
​Parts signants​SOC-Cepta
​Objecte​Persones ATURADES
​Duració​2015-2016
​Finançament​30.937,20 €

SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS 2016

La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona participa amb diferents organismes públics en el desenvolupament de diferents projectes mitjançant la signatura de convenis que es detallen a continuació :

​Nom del projecteOficina de asesoramiento en prevenció de riesgos laborales​
​Parts signants​Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales – Foment del Treball - Cepta
​Import​41.613,18 €
Nom del projecte​Nit Empresarial                                                                                                                
​Parts signants​Diputació de Tarragona - Cepta
​Import​6.000.- €

PRESSUPOST 2016

pressupost_2016.pdf

COMPTES ANYALS 2015

La Confederació Empresarial presenta anualment a l'assemblea General Ordinària de socis les seves Comptes Anyals de manera provisional i finalment les auditades per

Els socis de Cepta poden ser informats de tot el contingut econòmic, financer i social de Cepta, segons es fixa a l'article 14è lletra i) dels Estatuts de Cepta : Els socis de la Confederació poden “Examinar els llibres d'actes i de comptabilitat de la Confederació, prèvia petició a la Junta Directiva...”

comptes_2015.pdf

INFORME D'AUDITORIA 2015

Anualment la Confederació Empresarial, malgrat no estar obligada legalment a auditar les seves comptes, les fa auditar per professionals reconeguts.

Informe_Auditoria_2015.pdf

RETRIBUCIONS ÓRGANS DIRECTIUS

Els càrrecs de la Junta Directiva, i per conseqüència els càrrecs del Comitè Executiu per estar dins de la Junta Directiva, no tenen retribució segons fixa l'Art. 27, 3er paràgraf dels Estatuts.