PORTAL DE TRANSPARENCIA

L'entrada en vigor de la Llei 19/2013de 9 de desembre, i de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, ambdues de transparència, accés a la informació pública i bon govern, necessita de les organitzacions empresarials el compliment de l'obligació de publicitat activa, que busca anticipar-se a les necessitats i exigències d'informació de la opinió pública.

Per facilitar l'accés del públic en general i promoure la disponibilitat de la informació hem reunit en aquesta plataforma tota la informació de caràcter organitzatiu, normatiu, econòmic i pressupostari a la que far referència les mencionades lleis.

 

La informació subjecta a les obligacions de transparència aquí continguda es publica de manera clara, estructurada i entenedora pels interessats, mitjançant un accés fàcil, gratuït i conforme als principis tècnics d'accessibilitat universal, interoperabilitat i reutilització. A questa informació s'actualitzarà de manera periòdica.
Segons l'article 24 i 26 de Protecció de dades Personals, només es donarà la informació directament relacionada amb l'organització, el funcionament o l'activitat pública de l'entitat i les sol·licituds d'accés a la informació pública seran denegades si la informació que es vol obtenir conté dades personals especialment protegides, com ara les relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen racial, la salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que comportin l'amonestació pública a l'infractor, llevat que l'afectat doni el seu consentiment expressament per mitjà d'un escrit que ha d'acompanyar la sol·licitud.

De la mateixa manera, s'informa que :

 1. El dret d'accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a :
  1.  Seguretat pública
  2. La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinaries.
  3. El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
  4. El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva
  5. Els drets dels menors d'edat
  6. La intimitat i els altres drets privats legítims
  7. El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial
 2. 2.- el dret d'accés també pot ser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.

Informació organizativa

Funcions

Odoo image and text block

Segons l'article 16è dels Estatuts de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, els Òrgans de govern de CEPTA son :

    L'assemblea general formada per tots els socis col·lectius i per tots els socis individuals, que estiguin al corrent de les seves obligacions amb l'entitat.
    La Junta Directiva composta per setze membres socis i que està integrada pel President, tres Vicepresidents, un Secretari General i onze Vocals, membres tots ells de la candidatura escollida per l'Assemblea.
    El Comitè Executiu composat per un mínim de 8 membres i un màxim de 10 membres d'entre els components de la Junta Directiva que tindran els càrrecs de President, tres vicepresidents, el Secretari General i fins a vuit Vocals escollits pel President.
    El President, que serà un empresari soci de CEPTA, i l'exercici del seu càrrec serà personal.

Estatuts

MARC JURÍDIC

NORMATIVA APLICABLE

El dret d'associació empresarial a Espanya està regulat per les següents normes :

A nivell Estatal

    Constitució Espanyola. Arts. 7, 22 i 28.1
    Llei 19/1977 d'1 d'abril, reguladora del dret d'associació sindical (BOE de 4 d'abril)
    Llei Orgànica 11/1985 de 2 d'agost, de llibertat sindical (BOE de 8 d'agost). Arts. 1, 2, 4, 8 i 9.
    Reial Decret 873/1977 de 22 d'abril sobre el dipòsit d'Estatuts de les Organitzacions sindicals (BOE de 28 d'abril) constituïdes a l'empara de la Llei 19/1977.
    Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març pel que s'aprova el Text Refós del Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març) Art. 4.1
    Rial Decret Legislatiu 2/1995 de 7 d'abril pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de procediment laboral (BOE de 11 d'abril).
    Conveni número 87 de la OIT relatiu a la llibertat sindical i a la protecció del dret de sindicació (BOE de 11 de maig de 1977)
    Conveni número 98 de la OIT sobr el dret de sindicació i negociació col·lectiva (BOE de 10 de maig de 1977)
    Codi Penal. Arts. 510 a 521.
    Codi Civil. Arts 28, 35 al 39 i 41.
    Supletòriament, Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002) (“LODA”) (2)
    Reial Decret 1497/2003 de 28 de novembre que aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions i de les seves relacions amb la resta de registres d'associacions.
    Reial Decret 1740/2003 de 19 de desembre de procediments relatius a associacions d'utilitat pública.
    Llei 20/1007 de 11 de juliol que regula l'Estatut del Treballador Autònom.
    Reial Decret 197/2009 de 23 de febrer que desenvolupa l'Estatut del Treballador Autònom i crea el Registre Estatal d'associacions professionals de treballadors autònoms.


(2) La sentència del Tribunal Constitucional de 27 d'abril de 2006 (número 133/2006) declara inconstitucional i nul·la la disposició final 1ª, apart 2n, pel que fa referència al art 7.1.i) i a l'art. 11.2, aquest últim en el concret incís “i amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupin”.

A nivell Autonòmic :

    Llei 4/2008 de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya respecte a les persones jurídiques. (DOGC núm. 5123 de 2 de maig de 2008 i BOE núm. 131 de 30 de maig de 2008. vigència des de 2 d'agost de 2008. Aquesta revisió es vigent des de 20 de gener de 2015).
    Estatuts de CEPTA  ????
    Conveni col·lectiu (pels empleats de CEPTA)????

La transparència, l'accés a la informació pública i bon govern a Espanya estan regulats per :

    Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (BOE núm. 295 de 10 de desembre de 2013).
    Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública  i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31 de desembre de 2014 ).

INFORMACIÓ ECONÓMICA I PRESSUPOSTÀRIA

CONVENIS / CONTRACTES 2016

La CEPTA participa amb diferents organismes públics en el desenvolupament de diferents projectes mitjançant la signatura de convenis que es detallen a continuació

Nom del projecte ​Accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades a persones treballadores desocupades. FOAP 2015
​Parts signants ​Servei Ocupació Catalunya - Cepta
​Objecte ​Accions de formació d'oferta
​Duració ​2015-2016
​Aportacions de les parts sobre el pressupost rovat ​100% Servei d'Ocupació de Catalunya
​Nom del projecte ​Formació Professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades                                          
​Parts signants ​CFCC-Cepta
Duració 2015-2016
Finançament ​302.229,18 €
Aportacions de les parts sobre el pressupost
aprovat
​100% Consorci per a la Formació Continua de Catalunya
​Nom del projecte                                     ​Accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la garantia juvenil 
​Parts signants ​CFCC-Cepta
​Objecte ​Persones Joves de Garantia Juvenil
​Finançament ​100.772,92 €
​Aportacions de les parts sobre el   pressupost aprovat                               ​100% Consorci per a la Formació Continua de Catalunya
​Nom del projecte                                                                                ​Accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col.laboració amb agències de col.locació
​Parts signants ​SOC-Cepta
​Objecte ​Persones ATURADES
​Duració ​2015-2016
​Finançament ​30.937,20 €

SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS 2016

La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona participa amb diferents organismes públics en el desenvolupament de diferents projectes mitjançant la signatura de convenis que es detallen a continuació :

​Nom del projecte Oficina de asesoramiento en prevenció de riesgos laborales​
​Parts signants ​Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales – Foment del Treball - Cepta
​Import ​41.613,18 €
Nom del projecte ​Nit Empresarial                                                                                                                
​Parts signants ​Diputació de Tarragona - Cepta
​Import ​6.000.- €

PRESSUPOST 2016

Lorem ipsum Dolor sit amen Cepta voviscum

COMPTES ANYALS 2015

La Confederació Empresarial presenta anualment a l'assemblea General Ordinària de socis les seves Comptes Anyals de manera provisional i finalment les auditades per

Els socis de Cepta poden ser informats de tot el contingut econòmic, financer i social de Cepta, segons es fixa a l'article 14è lletra i) dels Estatuts de Cepta : Els socis de la Confederació poden “Examinar els llibres d'actes i de comptabilitat de la Confederació, prèvia petició a la Junta Directiva...”

INFORME D'AUDITORIA 2015

Anualment la Confederació Empresarial, malgrat no estar obligada legalment a auditar les seves comptes, les fa auditar per ... l'exercici 2015 amb el resultat de ...

RETRIBUCIONS ÓRGANS DIRECTIUS

Els càrrecs de la Junta Directiva, i per conseqüència els càrrecs del Comitè Executiu per estar dins de la Junta Directiva, no tenen retribució segons fixa l'Art. 27, 3er paràgraf dels Estatuts.

CODI ÈTIC I DE BON GOVERN

La Confederació està elaborant un Codi Ètic i de Bon Govern segons estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública  i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31 de desembre de 2014 ).