Condicions d'ús

Anul·lacions

    La Fundació Cepta es reserva el dret d’anul·lar o aplaçar el curs. En aquest cas, s’abonarà a tots els inscrits la totalitat del import satisfet.

Devolució de matricules

 • Existirà, en el cas de la matricula individual, el dret a la devolució d’un 80% dels ingressos efectuats si s’avisa de la no assistència deu dies naturals abans de l’inici del curs.
 • En casos de malaltia greu de la persona interessada o familiars al seu càrrec, o en altres circumstàncies excepcionals, que impedeixin assistir al curs o la utilització del servei, un cop valorat pel centre i sempre que aquest ho cregui oportú, és tindrà en dret a la devolució d’un 80% si es comunica a través d’un document oficial 4 dies naturals abans de l’inici del curs.
 • En els casos anteriors l’alumne/a té dret a escollir entre el retorn del percentatge corresponent dels ingresos efectuats o proposar una altra persona perquè el/la subtitueixi, sempre que reuniexi els requisits exigits per a l’assitència del curs.
 • Es requerirà la presentació d’una sol·licitud al centre per tal de comunicar les circumstàncies esmentades.
 • No es retornarà l’import de la matricula un cop transcorreguts els terminis establerts anteriorment o una vegada iniciat el curs.
 • En cas d’anul·lació, no es tramitarà cap devolució de matricula si l’alumne/a no n’aporta l’original juntament amb una fotocòpia del número de compte

Observacions

 • L’assitència a un 80% de les sessions permet obtener el diploma acreditatiulliurat per la Fundació Cepta.
 • L’aprofitament del curs i superació de les avaluacions pertinents, donaràn dreta un diplomad’aprofitament.

Bonifiació a través de la Fundació tripartita

    La Fundació Cepta ofereix el servei de gestió d’aquestes bonificacions, sempre hi quan l’empresa ho notifiqui a la Fundació Cepta 10 dies naturals abans de l’inici del       curs i aporti la seguent documentació:
 • Signatura de "l’Adhesió al conveni d’Agrupació d’empreses", (ens permet conèixer el seu crèdit formatiu per a l’any natural i autoritza a Fundació Cepta agestionar-lo).
 • Full d’inscripció (juntament amb fotocòpia del DNI i última nòmina)
 • Autorització del representant legal dels treballadors/es de l’empresa
 • Comprovant de pagament

Al finalitzar la formació l’empresa pot decidir bonificar-se o no, però en cap cas, la Fundació Cepta no podrà anul·lar els tràmits realitzats.

La Fundació Cepta no es pot comprometre a gestionar la bonificació si no te al poder tota la documentació 10 dies hàbils abans de l’inici del curs.

Unicament és pot canviar el/la participant sempre i quan sigui de la mateixa empresa i es comuniqui 2 dies abans de l’inici del curs.

Contacta'ns

Si teniu cap pregunta sobre aquests termes, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Rambla Nova, 95, baixos
Tarragona
43001 Tarragona
Espanya