INFORMACIÓ ECONÓMICA I PRESSUPOSTÀRIA

 

CONVENIS  CONTRACTES 2017

La CEPTA participa amb diferents organismes públics en el desenvolupament de diferents projectes mitjançant la signatura de convenis que es detallen a continuació

Nom del projecte Accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades a persones treballadores desocupades. FOAP 2017
​Parts signants ​Servei Ocupació Catalunya - Cepta
​Objecte ​Accions de formació d'oferta
Duració ​​2017-2018
​Finançament 444.585,00€
​Aportacions de les parts sobre el pressupost rovat ​100% Servei d'Ocupació de Catalunya
​Nom del projecte                                                           ​Formació Professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades   - PT20170009                                      
​Parts signants ​CFCC-Cepta
Duració 2017-2018
Finançament ​55.194,52 €
Aportacions de les parts sobre el pressupost
aprovat
​100% Consorci per a la Formació Continua de Catalunya
​Nom del projecte                                     Acord Marc de formació per l'ocupació de la indústria de l'hosteleria i el turisme corresponent al LOT 32: Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals (Tarragonès)
​Parts signants Servei Ocupació Catalunya - CEPTA
​Objecte Accions de formació
​Duració 2017-2018
​Finançament 30.150,00 €
​Aportacions de les parts sobre el   pressupost aprovat                               ​100% Servei d'Ocupació de Catalunya

SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS 2017

La CEPTA participa amb diferents organismes públics en el desenvolupament de diferents projectes
mitjançant la signatura de convenis que es detallen a continuació:
​Nom del projecte                                                                                Servicio de asistencia técnica, información y elaboración de herramientas preventivas orientadas a las necesidades empresariales en PRL - AT2017-0057-3
​Parts signants ​Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales - Foment del Treball - CEPTA
Import ​20.814,64 €
​Nom del projecte  Nit empresarial                                                                   
​Parts signants Diputació de Tarragona - CEPTA
Import 6.000,00  €

CONVENIS / CONTRACTES 2016

La CEPTA participa amb diferents organismes públics en el desenvolupament de diferents projectes mitjançant la signatura de convenis que es detallen a continuació

Nom del projecte ​Accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades a persones treballadores desocupades. FOAP 2015
​Parts signants ​Servei Ocupació Catalunya - Cepta
​Objecte ​Accions de formació d'oferta
​Duració ​2015-2016
​Aportacions de les parts sobre el pressupost rovat ​100% Servei d'Ocupació de Catalunya
​Nom del projecte ​Formació Professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades                                          
​Parts signants ​CFCC-Cepta
Duració 2015-2016
Finançament ​302.229,18 €
Aportacions de les parts sobre el pressupost
aprovat
​100% Consorci per a la Formació Continua de Catalunya
​Nom del projecte                                     ​Accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la garantia juvenil 
​Parts signants ​CFCC-Cepta
​Objecte ​Persones Joves de Garantia Juvenil
​Finançament ​100.772,92 €
​Aportacions de les parts sobre el   pressupost aprovat                               ​100% Consorci per a la Formació Continua de Catalunya
​Nom del projecte                                                                                ​Accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col.laboració amb agències de col.locació
​Parts signants ​SOC-Cepta
​Objecte ​Persones ATURADES
​Duració ​2015-2016
​Finançament ​30.937,20 €

SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS 2016

La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona participa amb diferents organismes públics en el desenvolupament de diferents projectes mitjançant la signatura de convenis que es detallen a continuació :

​Nom del projecte Oficina de asesoramiento en prevenció de riesgos laborales​
​Parts signants ​Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales – Foment del Treball - Cepta
​Import ​41.613,18 €
Nom del projecte ​Nit Empresarial                                                                                                                
​Parts signants ​Diputació de Tarragona - Cepta
​Import ​6.000.- €

PRESSUPOST 2016

COMPTES ANYALS 2015

La Confederació Empresarial presenta anualment a l'assemblea General Ordinària de socis les seves Comptes Anyals de manera provisional i finalment les auditades per

Els socis de Cepta poden ser informats de tot el contingut econòmic, financer i social de Cepta, segons es fixa a l'article 14è lletra i) dels Estatuts de Cepta : Els socis de la Confederació poden “Examinar els llibres d'actes i de comptabilitat de la Confederació, prèvia petició a la Junta Directiva...”

INFORME D'AUDITORIA 2015

Anualment la Confederació Empresarial, malgrat no estar obligada legalment a auditar les seves comptes, les fa auditar per professionals reconeguts.

RETRIBUCIONS ÓRGANS DIRECTIUS

Els càrrecs de la Junta Directiva, i per conseqüència els càrrecs del Comitè Executiu per estar dins de la Junta Directiva, no tenen retribució segons fixa l'Art. 27, 3er paràgraf dels Estatuts.