MARC JURÍDIC

NORMATIVA APLICABLE

El dret d'associació empresarial a Espanya està regulat per les següents normes :

A nivell Estatal

Constitució Espanyola. Arts. 7, 22 i 28.1

 • Llei 19/1977 d'1 d'abril, reguladora del dret d'associació sindical (BOE de 4 d'abril)
 • Llei Orgànica 11/1985 de 2 d'agost, de llibertat sindical (BOE de 8 d'agost). Arts. 1, 2, 4, 8 i 9.
 • Reial Decret 873/1977 de 22 d'abril sobre el dipòsit d'Estatuts de les Organitzacions sindicals (BOE de 28 d'abril) constituïdes a l'empara de la Llei 19/1977.
 • Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març pel que s'aprova el Text Refós del Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març) Art. 4.1
 • Rial Decret Legislatiu 2/1995 de 7 d'abril pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de procediment laboral (BOE de 11 d'abril).
 • Conveni número 87 de la OIT relatiu a la llibertat sindical i a la protecció del dret de sindicació (BOE de 11 de maig de 1977)
 • Conveni número 98 de la OIT sobr el dret de sindicació i negociació col·lectiva (BOE de 10 de maig de 1977)
 • Codi Penal. Arts. 510 a 521.
 • Codi Civil. Arts 28, 35 al 39 i 41.
 • Supletòriament, Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002) (“LODA”) (2)
 • Reial Decret 1497/2003 de 28 de novembre que aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions i de les seves relacions amb la resta de registres d'associacions.
 • Reial Decret 1740/2003 de 19 de desembre de procediments relatius a associacions d'utilitat pública.
 • Llei 20/1007 de 11 de juliol que regula l'Estatut del Treballador Autònom.
 • Reial Decret 197/2009 de 23 de febrer que desenvolupa l'Estatut del Treballador Autònom i crea el Registre Estatal d'associacions professionals de treballadors autònoms.

(2) La sentència del Tribunal Constitucional de 27 d'abril de 2006 (número 133/2006) declara inconstitucional i nul·la la disposició final 1ª, apart 2n, pel que fa referència al art 7.1.i) i a l'art. 11.2, aquest últim en el concret incís “i amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupin”.

A nivell Autonòmic

La transparència, l'accés a la informació pública i bon govern a Espanya estan regulats per :

 • Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (BOE núm. 295 de 10 de desembre de 2013).
 • Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública  i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31 de desembre de 2014 ).