Informació organizativa

Funcions

Segons l'article 16è dels Estatuts de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, els Òrgans de govern de CEPTA son :

  • L'assemblea general formada per tots els socis col·lectius i per tots els socis individuals, que estiguin al corrent de les seves obligacions amb l'entitat.
  • La Junta Directiva composta per setze membres socis i que està integrada pel President, tres Vicepresidents, un Secretari General i onze Vocals, membres tots ells de la candidatura escollida per l'Assemblea.
  • El Comitè Executiu composat per un mínim de 8 membres i un màxim de 10 membres d'entre els components de la Junta Directiva que tindran els càrrecs de President, tres vicepresidents, el Secretari General i fins a vuit Vocals escollits pel President.
  • El President, que serà un empresari soci de CEPTA, i l'exercici del seu càrrec serà personal.